Toppbetyg för universitetssjukvården i Stockholm

Samarbetet Karolinska Institutet och Region Stockholm, där Centrum för psykiatriforskning ingår, får bäst betyg av alla ALF-regioner i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Utvärderingen redovisades i en rapport den 31 maj. Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning samt samverkan med patienter och närstående lyfts fram i rapporten.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att vart fjärde år utvärdera universitetssjukvården vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Syftet med utvärderingen är att vara kvalitetsdrivande genom jämförelser och att genom lärandeexempel bli verktyg för utveckling.

Socialstyrelsens utvärdering genomfördes under 2022 för samtliga ALF-regioner och omfattar perioden 2018–2021. Totalt 296 universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) i landet fick svara på en enkätundersökning som gällde uppfyllnad av de kvalitetskriterier som Socialstyrelsen slagit fast. Enkäten följdes av en fördjupad granskning av 34 USV-enheter inom primärvård, barn och ungdomspsykiatri, neurologi, ortopedi och akutsjukvård. Dessutom intervjuades ledningarna för ALF-regionerna. I Stockholm svarade alla 72 USV-enheter på enkätundersökningen.

Läs mer på ki.se