Självvald inläggning en lovande krishanteringsmetod

Självvald inläggning ger patienter möjligheten att själva bedöma att de ska skrivas in i psykiatrisk heldygnsvård. Under vistelsen erbjuds patienten samma vård som vid ett ordinarie vårdtillfälle och följer avdelningens rutiner. Syftet med Självvald inläggning är att främja patienternas delaktighet, autonomi och ansvar för sin egen vård.

Metoden som även kallas brukarstyrd inläggning innebär att individer med psykiatriska diagnoser och återkommande behov av inläggning själva kan lägga in sig några dagar på psykiatrisk vårdavdelning för att dämpa oro och mildra symtom som kan förebåda återinsjuknande.

Docent Lena Flyckt, senior forskare vid Centrum för psykiatriforskning skriver i en inbjuden kommentar för den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Lancet Psychiatry om en nyligen publicerad studie och dess styrkor och svagheter och vilka kunskapsluckor som bör leda till framtida studier. Studien genomfördes av forskare på Lunds universitet och Barn- och ungdomspsykiatriska universitetssjukhuset i Malmö som har hela Skåne som upptagningsområde. Studien omfattade alla ungdomar mellan 13-17 år med drag av borderline och självskadebeteende som tidigare lett till slutenvård på vitalindikation.

Tidigare kvalitativa studier tyder på att patienter och sjukvårdspersonal uppskattar metoden och kvantitativa studier indikerar att metoden reducerar behovet av slutenvårdsdagar och är kostnadseffektiv. Centrum för psykiatriforskning ansvarar för utvärderingen av självvald inläggning i Region Stockholm, ett forskningsprojekt som pågår fram till 2027 och syftar till att undersöka effekter på både vårdkonsumtion och självskattade utfall som livskvalitet.

Vårdmodellen självvald inläggning har förekommit som separata forskningsprojekt för specifika patientgrupper i Region Stockholm sedan 2014. Sedan 2020 pågår dock en storskalig implementering av vårdmodellen för samtliga patientgrupper i regionen, under ledning av Centrum för Psykiatriforskning. I detta ingår såväl offentliga som privata aktörer, liksom såväl vuxenpsykiatrin som barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Referenser:

  1. Johansson BA, Holmstrom E, Eberhard S, Lindgren A, Rask O. Introducing Brief Admissions by Self-referral in Child & Adolescent Psychiatry: An Observational Cohort Study. Lancet Psychiatry. 2023.
  2. Flyckt LK. Brief admission-a promising novel crisis management method. Lancet Psychiatry. 2023.