Arbetsgrupp för jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Maj månad har av EU utnämnts till den europeiska mångfaldsmånaden, detta för att öka medvetenhet vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatser och i samhället. Det uppmärksammar vi på Centrum för psykiatriforskning genom att ha bildat en arbetsgrupp för jämställdhet, jämlikhet och mångfald som består av representanter från olika delar av verksamheten och som har olika infallsvinklar.

Denna grupp kommer arbeta aktivt med att driva arbetet kring att säkerställa att vi är en jämställd och jämlik arbetsgivare. Vi kommer under den närmsta tiden göra en enkätundersökning där vi ska mäta hur våra medarbetare upplever oss när det gäller jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt erbjuda en föreläsning inom ämnet till våra medarbetare.

Centrum för psykiatriforskning verkar för:

  • att arbetsförhållanden och studieförhållanden på arbetsplatsen passar alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt.
  • att arbetsmiljön och studiemiljön är fri från trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • att verka för lika möjligheter vid rekrytering, detta görs genom att vi arbetar utifrån kompetensbaserad rekryteringsmodell som är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som inte diskriminerar arbetssökande.
  • att vi tar tillvara kompetenser, främjar olikheter och nya perspektiv. Vi vågar söka och komplettera med nya kompetenser, förmågor och livsförhållningssätt för att stärka vår innovationsförmåga och bidra till måluppfyllelse
  • att underlätta för våra medarbetare att förena arbete och föräldraskap
  • att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män genom att regelbundet kartlägga och analysera löneskillnader och andra arbetsvillkor.
  • att verka för jämn fördelning av kvinnor och män inom olika typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare
  • att vår handlingsplan för jämställdhet, jämlikhet och mångfald är väl förankrad hos våra medarbetare och chefer
  • att våra medarbetare har kunskap om de värderingar som råder inom vår organisation
  • att ständigt sträva efter att inkorporera mångfaldsperspektivet i vår forskning och utbildning.