Benjamin Bohman ny adjungerad lektor

Benjamin Bohman är docent i klinisk psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut samt verksam som lärare och forskare vid Kompetenscentrum för psykoterapi. I december 2023 tillträdde han en ny tjänst som adjungerad lektor i klinisk psykologi med fokus på både undervisning och forskning.

Genom anställningen förväntas Karolinska Institutet och därmed Centrum för psykiatriforskning stärka utbildning och forskning om kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring av psykologisk behandling inom rutinsjukvård. Dessa områden är avgörande för överföringen av klinisk innovation till den psykiatriska vården. Lektoratet stärker kompetensen inom undervisning och forskning på området. 

I dagsläget utvecklar Benjamin två nya kurser om kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring som ska ingå i specialistutbildningen för psykologer i vuxenpsykiatri. Kurserna kommer bland annat att betona vikten av att mäta patienters symtom före och efter behandling, vilket är avgörande för att kunna bedöma effekten av den behandling som ges.

”Jag tror att det är helt rätt väg att gå, att göra en del av våra kurser mer kliniknära och därmed mer användbara för våra studenter. Sen är det ju inte helt fel om en bonus blir att studenterna inom ramen för sina studier bidrar till att förbättra klinisk praxis.” Säger Benjamin Bohman

Benjamin driver också flera forskningsprojekt inom området mätbaserad vård. Ett projekt innefattar en studie där blivande terapeuters kompetensutveckling i kognitiv beteendeterapi (KBT) undersöks (Bergvall, et al., 2023). I en annan studie undersöks verksamma terapeuters kompetens i KBT, samt följsamhet till KBT-procedurer och KBT-tekniker. Kompetens i båda studierna skattas av oberoende bedömare. Följsamhet i den andra studien skattas av terapeuterna själva, oberoende bedömare och av patienterna. Benjamin har nyligen avslutat ett projekt där klinikers uppfattningar om och genomförande av psykiatrisk utredning inom Region Stockholm utvärderades (Bohman, 2023).  

Benjamin Bohman. Foto: Micke Sandström