Anslag till forskning om PTSD

2.4 miljoner har tilldelats en stor behandlingsstudie för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) från CIMED projektbidrag för åren 2024-2026. Projektet drivs av Maria Bragesjö som är leg. psykolog och forskare i Christian Rücks forskargrupp.

Maria Bragesjö

PTSD är ett av världens mest betungande psykiatriska tillstånd och är förknippat med stort lidande och låg funktionsnivå för många patienter. Utbudet av behandling för diagnosen matchar inte det stora behandlingsbehovet och det finns ett stort behov av behandling som kan bidra till att minska väntetiderna. Intensivbehandling skulle kunna vara ett sätt att minska avhopp och öka tillgång till effektiv behandling som är accepterad av både behandlare och patienter och ökar deras följsamhet. 

En intensiv exponeringsbaserad behandling för PTSD kommer i en randomiserad kontrollerad studie jämföras med traditionell veckovis behandling. Möjliga behandlingsmekanismer kommer också undersökas. Vid positiva resultat förväntar sig forskarna att en mer effektiv och snabbare behandling kan börja erbjudas för PTSD inom reguljär hälso- och sjukvård. 

Studien kommer genomföras vid samma klinik som genomfört ett pilotprojekt avseende intensivbehandlingen (Traumaprogrammet, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm) och infrastrukturen för studien finns därmed på plats. Klinikens ordinarie personal kommer utgöra kärnan i projektteamet och studiedeltagarna kommer rekryteras via klinikens remissflöde. Projektet sker i samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.   

Anslaget har meddelats på CIMED:s hemsida