Kurser grundläggande psykiatri

Baskurs och fördjupningskurser

Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Kurslängd: Totalt 11 dagar
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten av psykiatrisk heldygnsvård, övergripande om psykisk ohälsa, sjukdom, personlighetssyndrom - förekomst och utveckling samt behandling och prevention. Innehåll och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård generellt och specifikt vid självskada, ätstörningar, borderline personlighetssyndrom och PTSD. Sucidalitet, HBTQ och transkulturellt perspektiv. Äldrepsykiatri, rättspsykiatrisk vård, lagar och regler, samarbete med barn och närstående. Att hantera utmanande situationer och undvika tvång. Metoder för patientdelaktighet och förberedelser för en trygg och säker utskrivning. 
Examination: För att få godkänt på kursen krävs att deltagaren är aktiv (reflekterar, delar med sig av tankar och erfarenheter) under seminarierna, gör individuella hemuppgifter (förbereder sig inför seminarierna) och är närvarande.

Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykossjukdomar (3 dagar)

Kurslängd: Totalt 3 dagar
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten, sjukdomslära, behandling, stöd och samordning av psykosociala insatser vid psykos, schizofreni och liknande tillstånd. Specifik och generell omvårdnad i heldygnsvården. Fördomar och stigma, kognitiva nedsättningar och hjälpmedel.

Fördjupningskurs för heldygnsvården - beroendetillstånd (2 dagar)

Kurslängd: Totalt 2 dagar
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten, sjukdomslära, behandling, stöd och samordning av psykosociala insatser vid alkohol och narkotikaberoende. Generell och specifik omvårdnad vid beroendetillstånd i heldygnsvården. Lagar och regler (LVM och LVU).

Fördjupningskurs för heldygnsvården - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Kurslängd: Totalt 2 dagar
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten, sjukdomslära, behandling, stöd och förhållningssätt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd). Specifik omvårdnad i heldygnsvården och kognitivt stöd. 

Fördjupningskurs - barn och ungdomar i psykiatrisk heldygnsvård (2 dag).

Kurslängd: Totalt 2 dagar.
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten, samarbete med familj och närstående, lagar och regler som gäller barn och unga. Specifik omvårdnad i heldygnsvården.

Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom (2 dag)

Kurslängd: Totalt 2 dagar
Kursinnehåll: Den egna erfarenheten, sjukdomslära, behandling och stöd vid depression och bipolär sjukdom.  Specifik omvårdnad i heldygnsvården.

Tidsplanering för kurserna

Vår 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykossjukdomar (3 dagar)

Fördjupningskurs för heldygnsvården - beroendetillstånd (2 dagar)

Höst 2020

Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Fördjupningskurs för heldygnsvården - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Vår 2021

Fördjupningskurs - barn och ungdomar i psykiatrisk heldygnsvård (2 dag).

Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom (2 dag)

Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykossjukdomar (3 dagar) (har även gått vår2020)

Fördjupningskurs för heldygnsvården - beroendetillstånd (2 dagar) (har även gått vår2020)

Utveckling från tidigare kurser

Kurserna har utvecklats avseende upplägg och innehåll. Bakgrunden till förändringar är ett antal identifierade utvecklingsområden efter en genomgång av nuvarande kurser. De förändringar som gjorts är:

Fler sjuksköterskor och mentalskötare involveras som föreläsare och seminarieledare

Ökat fokus på omvårdnad och praktisk tillämpning

Längre Bas-kurs (ej sjukdomsspecifik) och kortare fördjupningskurser. Moment som tidigare legat i de längre Delkurs 1 – Bipolära syndrom respektive beroende och Delkurs 2 – Psykoser som inte varit sjukdomsspecifika lagts i den nya Baskurs – Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård. I den längre kursen ingår omvårdnad och behandling vid självdestruktiva beteenden, personlighetssyndrom och ätstörningar som tidigare inrymdes i Delkurs 3 – Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden .

Kurserna utgår ifrån en gemensam beskrivning av god och trygg heldygnsvård med fokus på psykiatrisk omvårdnad

Kurserna innehåller, istället för grupparbete, seminarier där deltagarna får reflektera och träna på att tillämpa kunskapen tillsammans med en ledare.

Sammanlagt är antalet kursdagar är 22 dagar.. Medarbetaren bestämmer själv tillsammans med chefen i vilken ordning samt om man vill gå alla kurser, några eller någon enstaka. Det är inte nödvändigt att gå Baskursen först.