Rättspsykiatrisk utredning och vård

  • 2020-03-25

  • 9 - 16

Kursen riktar sig till ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Kursens mål

• Förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska brottsbalken.

• Redogöra för drivkrafter bakom våld och brottsligt beteende, begreppet allvarlig psykisk störning, organisation av rättspsykiatrisk utredning och vård, bemötande med beaktande av etiska aspekter och mänskliga rättigheter av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur en rättspsykiatrisk undersökning utförs.

• Beskriva hur man genomför en riskbedömning, läser och förstår ett rättspsykiatriskt utlåtande, förstår vikten av teamarbete och multiprofessionellt arbete vid utredning och behandling av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur man tillgodogör sig metoder för behandling av aggressivitet.

Kursens syfte

Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö. Kursen har hittills gått hela 19 gånger, tidigare som SK kurs och i METIS format och revideras återkommande. Kursen är LIPUS-certifierad (LIPUS nummer 20180113)

Kursupplägg 

Kursen inleds med en distansdel under tre veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är fyra till åtta timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar.

Därpå följer ett kursmöte som under en vecka omfattar tre arbetsdagar. Under kursmötet hålls föreläsningar, gruppövningar och falldiskussioner. Deltagarna bereds även möjlighet att se en rättspsykiatrisk anläggning med mycket hög säkerhet.

Kursen avslutas med en distansdel under fyra veckor där den uppskattade tidsåtgången är åtta timmar för deltagarna. Här arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten. Interaktion med kursledaren sker via mejl.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin