Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5 hp

 • 2021-01-01

 • 9 - 16

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

Kursens mål

Målsättning är ge grundläggande kunskap om mentalisering sett ur ett utvecklingspsykologiskt, biologiskt och socialt perspektiv. Kursdeltagarna får en grundläggande kunskap om mentaliseringsbaserade tekniker, för att kan börja tillämpa dem i sitt arbete med hjälp av handledning.

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska gruppövningar. Examinationen sker i form av en skriftlig hemtentamen (2000-3000 ord) som bygger på kurslitteratur samt förvärvade kunskaper använts i den egna kliniken. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation. Obligatorisk närvaro. Vid frånvaro kommer kompletteringsuppgifter att delas ut. Större delen av kurslitteraturen är engelskspråkig.

Kursinnehåll

 • Mentalisering, bakgrund och definition
 • Mentaliseringsförmågans utveckling
 • Anknytningsteori
 • Biologiska förklaringsmodeller till mentalisering
 • När det blir fel i mentaliseringsförmågan
 • Bedömning av mentaliseringsförmågan
 • Mentaliseringsbaserat förhållningssätt
 • Specifika situationer och interventioner
 • Psykopedagogik och mentalisering
 • Forskning om mentalisering och MBT
 • Att arbeta med grupper
 • Psykopedagogik och mentalisering
 • Forskning om mentalisering och MBT

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin