Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

  • 2024-09-09

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Bakgrund

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av PTSD med övningar på CAPS 5 av evidensbaserade metoder och forskning relaterad till PTSD . Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom Narrative Exposure Therapy, transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, TF-KBT för barn och ungdomar, neurokognitiva aspekter samt egenvård för terapeuter.

Kursen avslutas med hemtentamen och muntlig examination utifrån en fallbeskrivning samt  planering för implementering av TF-KBT för PTSD på den egna arbetsplatsen.

Syfte och mål

Det övergripande målet med kursen är att presentera grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare visa deltagarna hur de kan tillämpa  PE och genom rollspel träna sina färdigheter i metoden. Ett ytterligare mål är att presentera svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med PTSD och grupper med särskilda behov samt hur dessa svårigheter kan hanteras.

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionom-examen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Tid och plats

De lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på måndagar men två tisdagar ingår.

Undervisningen sker huvudsakligen i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Barbara Olasov Rothbaum, Sheila A.M: Rauch, Kristoffer Petterso.  Prolonged exposure terapeutmanual: Emotionell bearbetning vid ptsd (eller den nya upplagan av boken Prolonged Exposure, terapeut manual).

Möller N., Petrini I., Gustavsson (2017). Krig, tortyr och flykt: vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa av. Natur & Kultur.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan och avgift

Sista anmälningsdatum: 

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på e-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Psykoterapeut, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Vuxna