Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)

  • 2021-04-01

  • 9 - 16

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Kursen ges i formatet ”blended” (webbaserat med en fysisk träff).

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är grunden för metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis kan utveckla din MI-kompetens. Kursen ges i formatet ”blended”, vilket innebär att den är webbaserad med en fysisk träff. Kursen inleds med en introduktion på läroplattformen. Därefter följer en fysisk träff under en dag med föreläsningar, demonstrationer och praktisk träning. Du får även en genomgång av den pedagogiska planeringen och läroplattformen. Efter den fysiska träffen fortsätter utbildningen på den webbaserade läroplattformen. Studietiden för hela kursen (den fysiska träffen + de webbaserade aktiviteterna) motsvarar ungefär 2 kursdagar.

Kursen innehåller även återkoppling på ditt MI-utövande via telefon och en grupphandledning via läroplattformen. Båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du själv har spelat in.

Lärare

Lärarna på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp:  Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursens mål

  • Ökad förståelse för de svårigheter individer möter vid beteendeförändringar
  • Kunna beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt och kommunikationsfärdigheter
  • Kunna formulera och fokusera på ett målbeteende
  • Kunna beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal. Kunna tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
  • Få erfarenheter genom att öva på metoden i olika samtalssituationer samt reflektera över egna färdigheter och vad som behöver förstärkas

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin