En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)

  • 2020-06-10

  • 9 - 16

Grundutbildning i en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Kursen vänder sig till dig som möter dessa patienter inom vården, som psykiatriker, psykolog eller annan vårdpersonal.

Introduktion

Denna en-dagskurs erbjuder träning i den evidensbaserade behandlingsmetoden General Psychiatric Management (GPM). GPM är utvecklat av professor John Gunderson vid McLean Hospital vid Harvard, och har visat lika god effekt som Dialektisk beteendeterapi vid behandling av patienter med emotionellt instabilt (borderline) personlighetssyndrom (McMain et al., 2009).

Föreläsaren Lois Choi-Kain är läkare, docent i psykiatri vid Harvard Medical School och programansvarig för McLean Adult Borderline Center & Training Institute. Dr Choi-Kain har själv erfarenhet av arbete med både dialektisk beteendeterapi och mentaliseringsbaserad terapi.

I denna en-dagskurs får vårdpersonal lära sig hur de kan öka sin kompetens i bemötande och behandling av denna patientgrupp. Strategierna i GPM är baserade på sunt förnuft, praktisk användbarhet och flexibilitet. GPM handlar om att lyssna, validera och på ett klokt sätt använda sina egna livserfarenheter och lärdomar för att skapa en positiv relation till individen med EIPS, och där vårdpersonalens omtanke och gränser samtidigt är uttalade. Tekniker och interventioner som ökar patientens tillit och samarbetsvillighet kommer att beskrivas. Riktlinjer för att hantera de ofta betungande suicidala kriserna och självskadebeteendet – såsom krisgenererande beteenden, suicidhot som hjälpsökande beteende, eller överdrivet användande av akut- eller slutenvård – kommer att gås igenom. Hur och när psykiatriker och annan vårdpersonal kan integrera grupp-, familje- eller andra psykosociala interventioner kommer också att beskrivas.

Kursupplägg

Föreläsaren kommer att tillämpa små- och storgruppsdiskussioner, videofilmer och kliniska vinjetter för att underlätta en interaktiv och genomgripande förståelse av behandlingen.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter avseende teori och praktisk tillämpning av GPM för behandlare som vill använda GPM i sin kontakt med individer med EIPS/borderline personlighetssyndrom.

Tid och plats

Kl. 09.00-16.00 den 10 juni på Münchenbryggeriet, rum Magasinet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Psykoterapeut, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Klassrum