Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp

  • 2024-09-09

  • 9 - 16

  • Stockholm

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Bakgrund

För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden Emotionsreglerings-behandling i grupp (ERGT) under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. 

ERGT är utvecklat som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den administreras som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt med psykiatriker, case-management eller psykologisk behandling. ERGT har utvärderats i tre amerikanska studier och en svensk multicenter-studie. Samtliga studier har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter avseende teori och praktisk tillämpning i ERGT för behandlare som skall ge ERGT inom den psykiatriska vården.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i KBT och verksam inom hälso-och sjukvård.

Behörighet

Arbete inom psykiatrisk verksamhet eller motsvarande. Grundläggande basutbildning i KBT.

OBS! Krav är att man söker kursen i par såvida ingen ERGT-utbildad redan finns på arbetsplatsen. Detta då ERGT är en krävande behandling att utföra varför vi rekommenderar att man är minst två utbildade i ERGT på arbetsplatsen, så att man kan hålla behandlingen tillsammans. Om det redan finns ERGT-utbildade på er arbetsplats går det bra att söka ensam. 

Kursupplägg

Kursen inleds med självständigt arbete i form av litteraturstudier och en skriftlig examinerande inlämningsuppgift. Därefter följer 5 + 2 dagars heltidsstudier med lärarledda föreläsningar, rollspel, praktiska övningar och seminarier, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Tid och plats

DATUM: Självständiga litteraturstudier och inlämningsuppgift skickas ut den 9 september.

Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro sker på heltid mellan den 30 september - 3 oktober och 2 - 3 december 2024 i Stockholm.

PLATS: Stockholm.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan och avgift

Avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på e-post: nikolaj.jacobsen@ki.se  

Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 28 juni, 2024.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Vuxna