Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

  • 2025-01-20

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som 2 av 6 specialistkurser; som fördjupning inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Om kursen

DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppseminarier och webbaserade uppgifter. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Deltagarna ska även känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.

Behörighet

Som behörighet krävs grundläggande psykoterapiutbildning.

Kursupplägg

Utbildningen sker delvis på distans via Karolinska Institutets läroplattform Canvas. Inledningsvis genomför kursdeltagarna en webbaserad utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om självskadebeteende och bemötande av patienter med denna problematik.

De tio undervisningsdagarna löper över två terminer och är uppdelade på fyra tillfällen som ges två, fyra, två och två dagar. Därutöver sker två gruppseminarier, varav ett digitalt. Mellan kurstillfällena ingår en del webbaserade uppgifter.

Lärare

Lärare på kursen är Anna LindströmDan WetterborgÅsa SpännargårdKarin OvefeltCharlotta Nyblad och Maria Bragesjö. Samtliga är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med, utbilda och handleda i DBT.

I kursen ingår även två dagars undervisning med Charles Swenson, psykiater och en auktoritet inom DBT. Han har under lång tid arbetat tillsammans med professor Marsha Linehan som har utvecklat metoden och han är en mycket uppskattad föreläsare. Se https://charlieswenson.com för mer information. Under dessa två dagar sker undervisningen på engelska.

Tid och plats

Information om kursdatum 2025 kommer under hösten 2024.

Undervisningen sker på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. (Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.).

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan och avgift

OBS! Anmälan öppnar hösten 2024 för kursstart våren 2025.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Kontakta utbildningsadministratören för mer information, se kontaktuppgifter till höger.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog