Att möta självskadebeteende-Kunskap, förståelse och färdigheter

 • 2022-11-14

 • 8.30 - 16.30

 • Sachsgatan 10 A, plan 2

Denna workshop riktas till samtlig personal inom BUP som möter barn och ungdomar som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden. Arbetet kräver ofta stort engagemang och tar mycket resurser, men ger inte alltid önskat resultat. Kursen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger i linje med dokumentet ”Rekommen-dationer för insatser vid självskadebeteende”.

Kursinnehåll

Baseras främst på tankegångar från Dialektisk Beteendeterapi (DBT), men även Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Under kursen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom Basmodulen samt en förinspelad del, övningar och diskussioner. Deltagarna erhåller kursmaterial via e-mail. Fokus i kursen ligger på:

 • Människor i kris och känslomässig obalans
 • Självskadebeteendets funktion
 • Antaganden och värdegrund
 • Biosocial teori
 • Primära känslor och deras funktion
 • Förändringsstrategier och färdigheter för känsloreglering
 • Medveten närvaro
 • Acceptans- & valideringsfärdigheter
 • Dialektik & effektiva antaganden
 • Förhållningssätt och bemötande, s.k. dialektisk samtalsstil

Förkunskapskrav

Kursen kräver ett förarbete i form av inläsning av Basmodulen i Nationella självskadeprojektets webutbildning (ca en halvdag). Kursen inleds med en videoinspelad föreläsning som består av 12 inspelade kapitel plus ett kapitel av gästföreläsaren.

Basmodulen nås via hemsidan www.nationellasjalvskadeprojektet.se

gå in på utbildning och välj basmodulen. Den går ut på att få grundläggande kunskap om självskadebeteende: definitioner, prevalens, genusperspektiv, samsjuklighet, riskfaktorer och självskadandets funktion.

Filmerna med den videoinspelade föreläsningen hittar du här: https://slsoinsidan.slso.sll.se/min-anstallning/bup-utbildning-och-kompetensutveckling/kliniska-utbildningar/

Kursledare

Kursen leds av behandlare inom BUP Stockholm, Sanna Marek och Annelie Hallberg, som är utbildade i DBT/KBT och har mycket goda kunskaper och erfarenheter av arbete med patienter med självskadebeteende. På kursen medverkar också en gästföreläsare med egen erfarenhet av självskadebeteende.

Tid och plats

Kursen genomförs måndag 14 november 2022 kl 08.30-16.30  

på Sachsgatan 10A, plan 2. 

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 7 november 2022.

OBS: Om du INTE tillhör BUP får du delta i mån av plats. Deadline för dig att ansöka är då 21 oktober 2022.

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Hybrid