Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC

 • 2020-09-02

 • 9 - 16

Välkommen till kursen ”Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC”. Med den här kursbeskrivningen vill vi ge dig som deltagare en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur stor insats kursen kommer att kräva. Du kommer att få inspiration och användbara verktyg.

Målgrupp

Specialister i Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri och ST-läkare i dito som befinner sig i slutfasen av ST.

OBS! Före starten ska du intervjua en ST-läkare på temat: ”Hur är och vad gör en bra handledare? ”.  En skriftlig inlämningsuppgift tillkommer. Detaljerat schema delas ut vid kursstart.

Syfte

Kursens syfte är att stärka din kompetens som huvudhandledare av ST-läkare.

Den svenska specialistläkareutbildningen vilar i hög grad på en fungerande handledning. Handledaren ska vara mentor, advokat mot omvärlden, följa adeptens utveckling men även säkra kvaliteten på utbildningen genom att bedöma att adepten nått målen enligt ST-målbeskrivningen.

Innehåll

Kursen innehåller följande teman:

 • Vad är huvudhandledning under ST och hur skiljer den sig från andra handledningsformer?
 • Vad handlar handledningen om. ”Reflection on action”, den reflekterande praktikern.
 • Lärstilar och hur de påverkar handledning.
 • Hur är och vad är en bra handledare?
 • Svåra situationer med adepten.
 • Att ge och ta emot feedback.
 • Målbeskrivning för ST och vad den innebär.
 • Portfolio i  handledningsprocessen och som examinationsinstrument.
 • Etik och handledning.
 • Bedömning av ST-läkarens kompetens.

Arbetsformer

Under kursen kommer det att ingå kortare föreläsningar och arbete i storgrupp. Huvuddelen av arbetet sker dock i smågrupper om 5-6 personer och du förväntas delta aktivt i gruppdiskussionerna.

I samband med olika kursmoment kommer du att ges tid för att skriva ner dina reflektioner i en lärandelogg. Lärandeloggen kan sedan användas som ett hjälpmedel för din inlämningsuppgift och till dagliga reflektioner för ett fortsatt lärande framöver.

Lärandemål

Målet är att du, med utgångspunkt från kursens teoretiska och praktiska innehåll formulerar ett förslag om hur du kan utforma handledningen så att din adept kan uppnå yrkeskompetens. Förslaget inlämnas skriftligt.

Kriterier för godkänt

För att få godkänt på kursen krävs det att du lämnar in en skriftlig uppgift, där du reflekterar över din handledning utifrån teman: ”1- Jag som handledare. 2- En nystart med adepten 3- Bedömning av yrkeskompetens av min adept” Syftet med uppgiften är att bidra till din utveckling som ST-handledare. 

Vid godkänd kurs kommer ett kursintyg att skickas till dig.

För att bli godkänd på kursen krävs fullständig närvaro.

Kurslitteratur

Under utbildningens gång kommer det att delas ut handouts med relevant information och en kurspärm.

Referenslitteratur

Lycke, Handal, Lauvås (2001) Att handleda läkare – en pedagogisk introduktion, Studentlitteratur, Lund.

Sveriges Läkarförbund, Handledning under läkares vidareutbildning. Några riktlinjer och synpunkter. 1996

Svenska psykiatriska föreningen: ST Målbeskrivningar , 2008 och 2015 se www.svenskpsykiatri.se

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2008:17 , SOSFS 2012:8 och SOSFS 2015:8)

Socialstyrelsen, Nya målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring – en arbetsmodell, artikel nr 2004-105-2, jan 2005

Lauvås,P, Handal, G, Handledning och praktisk yrkesteori, Studentlitteratur, 2001

Biggs, J, Teaching for Quality Learning at University, Fourth edition, Open University Press, 2011.

Biggs, J, Tang, C assessment by portfolio: constructing learning and designing teaching, Open University of Hong Kong Press, 1998

Centrum för psykiatriforskning, Läkare