Ätstörningar - bakgrund och behandling, 7,5 hp

  • 2019-03-05

  • 9 - 16

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv. Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar.

Kursens mål

Den huvudsakliga målsättningen är att kursdeltagarna förvärvar grundläggande kunskap för ett kvalificerat omhändertagande av patienter med ätstörningar.

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

  • diagnostisera ätstörningar och vara bekanta med problem med differential diagnostik och komorbiditet,
  • redogöra för ätstörningarnas epidemiologi, sjukdomsförlopp och prognos,
  • redogöra för betydelsen av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i ätstörningarnas uppkomst och utveckling,
  • bidra till att en allsidig bedömning av ätstörningar
  • redogöra för hur aktuella behandlingsmetoder tilllämpas vid ätstörningar,
  • vara orienterad i den aktuella vetenskapliga litteraturen avseende ätstörningar.

Ur kursinnehållet

Kursen förmedlar aktuell och vetenskapligt grundad kunskap om ätstörningarnas diagnostik och bedömning, epidemiologi, etiologi och behandling. Kursen börjar med att sätta ätstörningar i ett historiskt och kulturellt sammanhang för att sedan fokusera på frågor om diagnostik och epidemiologi, samt betydelsen av biologiska, psykologiska och sociala faktorer i uppkomst och utveckling av ätstörningar.

Klinisk bedömning fokuserar på medicinska aspekter samt utredning med hjälp av standardiserade intervjuer, självskattningar och datoriserade kvalitetssäkringsverktyget Stepwise. Behandlingsdelen av kursen ger en introduktion till ett flertal aktuella metoder och hur de tillämpas vid ätstörningar, såsom kognitiv- beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi, familjeterapi, gruppterapi, psykopedagogiska metoder, medicinsk och farmakologisk behandling, kroppsinriktad behandling och slutenvård.

Under kursens behandlingsdel finns det även moment med diskussion av kliniskt fallarbete och rollspel av situationer som kan förekomma under ätstörningsbehandling. Kursen eftersträvar att bidra till en helhetssyn på ätstörningar, och ett viktigt tema är betydelsen av ett multifaktoriellt synsätt i förhållande till både bedömning och behandling av ätstörningar. Föreläsarna är etablerade experter med många år av forskning och kliniskt arbete inom sina respektive ämnen.

Hemsida: www.atstorning.se

Kursupplägg

Kursen består av främst föreläsningar i de olika delämnen men även gruppdiskussioner och övningar med rollspel. Den omfattar 10 heldagar inklusive examination plus 2 undervisningsfria dagar där deltagare förväntas arbeta med examinationsuppgifter. Närvaro vid föreläsningarna är obligatorisk.

Examinationen (godkänd eller icke-godkänd) sker enskilt (i form av en kort uppsats) och i grupp (i form av en grupp presentation).

Centrum för psykiatriforskning