Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.

Rådet beslutar om beviljande av anslag till inkomna ansökningar, utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans samt forskargruppens kompetens. Rådet önskar preciserade ansökningar som ger en tydlig bild av metoden och syftet med forskningen samt dess samhälleliga relevans.

På grund av förändrad spelmarknad och förändringar i socialtjänstlag och HSL ser vi gärna ansökningar som innehåller följande teman:

  • Spelansvarsinsatser
  • leva med en spelare: kartläggning och interventioner av relevans för barn och  andra anhöriga
  • Att utveckla metoder och policy för prevention och implementering i lokalsamhället för 2019 års ansökningar

Svenska Spels forskningsråd bidrar med medel till personella resurser, medel till omfattande kringkostnader i samband med projekt beviljas inte. Kringkostnader för en doktorand får maximalt omfatta två (2) prisbasbelopp per år. Rådet beviljar inte OH-kostnader som överskrider 20 procent. Svenska Spels forskningsråd sammanträder i juni 2018 för beslut om ansökningarna och fördelning av medel.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2019, kl. 00.00 (därefter stängs webbsystemet).

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, budget och CV för huvudsökande och eventuella medsökande.

Ansökan sker här.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Ansökningar skall lämnas via rådets webbaserade ansökningssystem. Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande.

Originalet postas så snart som möjligt till Svenska Spels forskningsråd, c/o CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm.

Kontaktpersoner:

Vid frågor om Svenska Spels forskningsråd
Karin Granath, 010-120 32 76, karin.granath@svenskaspel.se

Vid frågor om ansökningssystemet
Mia Sundelin, 0723-714 320, mia.sundelin@can.se