Välkommen att delta på ISP-seminariet där Olle Wiklund presenterar sitt projekt: Feasibility and acceptability of adding evidence based digital interventions for harmful use of alcohol in Occupational Health Services.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Hög alkoholkonsumtion är enligt FN:s världshälsoorganisation WHO bland de största enskilda orsakerna till psykisk och fysisk ohälsa. Det finns effektiva stöd- och behandlingsmetoder men endast en låg andel med skadligt bruk och alkoholberoende tar del av dessa. Ett sätt att nå fler är att erbjuda stöd digitalt. Det finns ett antal svenska och internationella studier som har konstaterat att digitala interventioner har effekt i form av minskad alkoholkonsumtion. Doktorandprojektet undersöker om dessa interventioner även är effektiva i nya kontexter och kan få bredare spridning. För att studera detta har företagshälsovården valts som når en stor andel av den vuxna befolkningen.

Projektet undersöker hinder och möjligheter att arbeta med skadligt bruk inom företagshälsovården, upplevda behov av och attityder till att erbjuda digitala tjänster till medarbetare med alkoholproblem. Vidare syftar projektet till att studera förändring vad gäller vårdsökande vid tillägg av ett paket av digitala tjänster (bedömning och feedback, internetbaserad KBT och rådgivning via skrift eller telefon) på företagshälsor som tidigare inte erbjudit digitala tjänster. Doktorandprojektets övergripande hypotes är att ett tillägg av digitala interventioner kommer leda till att fler medarbetare med skadligt bruk söker och tar emot hjälp hos företagshälsan eller hänvisas vidare till vårdgivare som företagshälsan samarbetar med. Projektet kommer även studera implementering av digitala tjänster.

Huvudhandledare:

Magnus Johansson, Ph.D, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare: 

  • Philip Lindner, Associate professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Veronica Ekström, Associate professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Erik Hedman, Associate professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Sven Andreasson, Professor, Institutionen för global folkhälsa

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.