Välkommen att delta på ISP-seminariet där Sim Jamil kommer att presentera projektet: Intensive treatment for PTSD: efficacy, mediators and cost-effectiveness.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av plågsamma symtom som påträngande minnen av den traumatiska händelsen, undvikande av stimuli associerade med den traumatiska händelsen, kognitiva förändringar och humörförändringar och förändrade stimulusreaktioner. PTSD är förknippat med betydande funktions- och arbetsnedsättning samt psykiatrisk och medicinsk samsjuklighet. 

Syftet med det här projektet är att jämföra en intensiv behandling med det rekommenderade förstahandsvalet för behandling i nuläget, nämligen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi innehållande exponering för vuxna med PTSD i en randomiserad kontrollerad prövning. Den övergripande frågeställningen är huruvida intensiv behandling minskar avhopp, ger bättre behandlingseffekter och är mer kostnadseffektiv än veckovis behandling vid PTSD. Projektet syftar även till att bättre förstå själva mekanismerna till att behandlingen fungerar. Vi förväntar oss att resultatet från projektet kan leda till att en mer effektiv  och snabbare behandling kan börja erbjudas patienter med PTSD inom hälso- och sjukvården. 

Huvudhandledare: Maria Bragsjö

Bihandledare: Christian Rück

Maila CPF:s reception för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.