Välkommen att delta på ISP-seminariet där Karim Cherif Ljungberg presenterar sitt projekt: Biological functions and aggression in psychotic spectrum disorders

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Våld är en viktig global hälsofråga, och även om personer med psykossjukdomar står för en liten del av detta våld är våldet  ofta oprovocerat och oförutsägbart. Studier om psykos och våld är fortfarande sällsynta. Vi planerar att skriva 4 artiklar inom ramen för Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt), som syftar till att fördjupa vår förståelse av  biologiska aspekter av aggression vid psykosspektrumstörningar.  

SPRätt är en tvärsnittsbaserad kohortstudie med tre grupper av deltagare. Grupp 1 består av individer (n=80) med Psychotic Spectrum Disease (PSD) som har en bakgrund av aggression. Grupp 2 består av individer (n=84) med PSD men ingen historia av aggression, medan grupp 3 (n=86) fungerar som en frisk kontrollgrupp.  

Studie 1 fokuserar på arbetsminne, syresättning av hemoglobin (HbO) i dorsolaterala prefrontala kortex (DLPFC) och negativa barndomsupplevelser den s k ”exposome”. Vår hypotes är att det visuospatiala minnet kommer att vara lägst i grupp 1 och högst i grupp 3. Vi förväntar oss också att se den lägsta HbO-signalen i DLPFC bland individer i grupp 1, samt den högsta signalen i grupp 3, även när kontrollerat för exposomen I studien används Computerized Reverse Corsi-test för att bedöma arbetsminnet tillsammans med funktionell nära infraröd spektroskopi (fNIRS) för att analysera HbO-nivåer i prefrontal cortex samt en strukturerad intervju om uppväxtförhållanden (Childhood experiences of care and abuse - CECA) vilket ger stolpar för allvarlighetsgrad och typ av missförhållande.  

I studie 2 skiftar fokus till att undersöka hudkonduktans och hjärtfrekvens under arbetsminnesuppgifter. Vi förväntar oss att observera de lägsta interindividuella skillnaderna i hudkonduktans och hjärtfrekvens bland individerna i grupp 1. Vi planerar att använda  BioPac för att mäta dessa fysiologiska responser under arbetsminnesuppgiften.  

Studie 3 undersöker inflammation och dess samband med aggression hos individer med PSD. Vi förväntar oss att hitta de högsta nivåerna av proinflammatoriska markörer i grupp 1. Biobankade blodprover vid KI biobank kommer att analyseras via KI core facility med Olink 96 inflammationspanel. och statistiken görs av medarbetare i Carl Sellgrens grupp.   

Slutligen syftar studie 4 till att utröna de starkaste sambanden mellan historik av våld och de faktorer vi identifierat i ovanstående studiergenom nätverksanalysteknik.. Dessa fynd kommer att bana väg för framtida forskningsinsatser och ytterligare förbättra vår förståelse av de underliggande mekanismerna vid aggression hos individer med PSD.  

Genom SPRätt och dessa sammanlänkade studier hoppas vi kunna bidra till en djupare förståelse av de biologiska faktorer som är förknippade med aggression vid psykosspektrumstörningar. I slutändan kan denna kunskap leda till förbättrade interventioner och strategier för att hantera och förebygga våld i denna population.  

Huvudhandledare: Anette Johansson

Bihandledare: Lennart Högman och Carl Sellgren Majkowitz

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.