Välkommen att delta på ISP-seminariet där Jennie Sundbye presenterar projektet: Att uppmärksamma och behandla alkoholproblem inom psykiatrin – studier av implementering av 15-metoden i vuxenpsykiatrisk öppenvård.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Riskabel alkoholkonsumtion bland personer med samtidiga psykiatriska diagnoser är vanligt förekommande och kan leda till allvarligare psykiatrisk sjukdomsbild, sämre prognos för båda diagnoserna och en ökad risk för suicid. En minskad alkoholkonsumtion hos personer med psykiatrisk samsjuklighet kan bland annat förbättra det psykiatriska tillståndet. Runtom i Sverige finns ofta lokala riktlinjer som stöd i att uppmärksamma och behandla alkoholproblem, i första hand vid den aktuella psykiatriska mottagningen, men följsamheten till dessa riktlinjer är låg.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att studera om en utbildnings- och implementeringsintervention ökar följsamheten till riktlinjerna inom Region Stockholm. Klinisk personalen vid samtliga vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i regionen erbjuds utbildning i 15-metoden - en metod för att uppmärksamma, bedöma och behandla alkoholproblem utanför specialiserad beroendevård – tillsammans med en strukturerad metod för att implementera nya arbetssätt (Building Implementation Capacity (BIC)).

Effekten av implementeringen av 15-metoden kommer att studeras i fyra delstudier med både kvalitativ och kvantitativ metod. Huvudsyftet är att studera effekten av satsningen på olika alkohol-relaterade aktiviteter på personalnivå, med undantag för en av studierna där fokus ligger på patientnivå.

Huvudhandledare: Anders Hammarberg

Bihandledare: Sigrid Salomonsson

Bihandledare: Joar Guterstam

Bihandledare: Sara Wallhed Finn

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.