Välkommen att delta på ISP-seminariet där Rebecka Broman presenterar projektet: Implementing Braining, a structured intervention for physical exercise in psychiatry, experiences from personnel, effects on occupational health, and a health economic evaluation.

Tidigare forskning indikerar att fysisk träning kan minska symtom på depression och ångest och kan vara effektiv som tilläggsbehandling för att minska positiva och negativa symtom på schizofreni. Hälsoeffekter har också observerats hos individer med ätstörningar, posttraumatiska stressyndrom samt vid beroende av alkohol och narkotika.

Vid implementering av nya behandlingar inom psykiatrin, och hälso- och sjukvården i stort, möts ofta utmaningar kopplat till rekrytering av personal, personalomsättning och sjukskrivningar. Hälso- och sjukvårdspersonal lider ofta av hög arbetsbelastning på grund av behov av kompetens, organisatoriska faktorer och lågt socialt stöd, vilket kan leda till ångest, utmattning och psykosomatiska problem. Det finns en brist på effektiva metoder för att förebygga arbetsrelaterad stress bland sjukvårdspersonal. Däremot finns indikationer på att interventioner som integreras i det dagliga arbetet kan vara effektiva. Fysisk träning verkar, som nämnt ovan, vara effektiv vid psykiska symtom hos patienter men kan även minska symtom på utmattning, stress och förhindra depression hos vårdpersonal.

Med detta som grund, har Braining, en strukturerad metod för fysisk träning, tagits fram inom psykiatrisk öppenvård. Metoden består av pulshöjande gruppträning som leds av utbildad personal, där patienter får möjlighet till fysisk träning som behandling samtidigt som vårdpersonal får möjlighet till fysisk träning på arbetstid.  

Det är välkänt att implementering av nya sjukvårdsinsatser har flera utmaningar, utan specifik kunskap om behov, förutsättningar och hinder för implementering riskerar dessa initiativ att misslyckas. Därför finns ett behov av att utvärdera implementering av behandling i klinisk vård, för att kunna möjliggöra och optimera spridning för att fler patienter inom psykiatrin ska kunna få tillgång till evidensbaserad vård.

Avhandlingen kommer att täcka fyra studier som utvärderar hur vårdpersonal upplever Braining avseende genomförbarhet, hur Braining kan integreras i psykiatrisk öppenvård, vilka effekter Braining har på arbetshälsan hos personal och om Braining är en kostnadseffektiv metod.

Huvudhandledare: Sigrid Salomonsson

Bihandledare: Anna Bergström, Johan Holmberg, Lina Martinsson och Carl Johan Sundberg

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.