Huvudhandledare

Docent Philip Lindner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Bihandledare:

Professor Anne H Berman, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Professor Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Halvtidskommitté

PhD Sara Wallhed Finn, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet

Docent Anna-Karin Danielsson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitet

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt projekt är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av mHälsoinsatser för att öka andel patienter som påbörjar öppenvårdsbehandling och/eller bibehåller minskad alkoholkonsumtion, efter utskrivning från akut- och heldygnsvårdsbaserad beroendevård. Nätbaserad självhjälp och telefonförmedlad motiverande samtal -- båda som tillägg till sedvanlig vårdkedja -- planeras att utvärderas i en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie. Effektstudiens procedur, design och deltagarantal, kommer att basera sig på resultat från projektets förberedande studier: en kvalitativ intervjustudie som undersöker barriärer och facilitatorer till framgångsrik övergång till öppenvårdsbehandling, hos personer med levd erfarenhet av att besöka Beroendecentrums akut- och heldygnsvård; en registerbaserad kartläggning av vårdflöden mellan akut-/heldygnsvård och öppenvård.