1 Årsrapport 2023

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är ett kunskapscentrum för psykiatri som bedriver forskning, utbildning och vårdutveckling inom området psykisk hälsa. Huvudmannaskapet är delat mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde. Enligt uppdraget från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska CPF, utifrån verksamheternas behov, genomföra utbildning och utveckling samt sprida och stödja implementering av kunskap och arbetssätt inom psykiatri för Region Stockholm, upphandlade vårdgivare och Region Gotland.

En brygga mellan vetenskap och vård

CPF är en universitetssjukvårdsenhet (USVE) och utgör på så sätt en viktig länk mellan akademi och psykiatriska kliniker. Det innebär att vi bedriver högkvalitativ klinisk forskning, främjar evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra forskningsresultat till praktisk vård och utvärderar kliniska metoder. I detta uppdrag ingår även ansvar för kvalitetssäkring och kompetensförsörjning av verksamhetsförlagd utbildning samt ett ansvar för implementering av nya kunskapsstöd, riktlinjer och vårdförlopp.

Huvuddelen av CPF:s kliniska studier genomförs inom Region Stockholms psykiatri, där ett flertal forskare även aktivt deltar i utvecklingsarbete på klinikerna. Många kliniker och forskare är engagerade i undervisning och har ansvar för de utbildningar som CPF tillhandahåller.

Några fokusområden under 2023 har varit att vidareutveckla skräddarsydda insatser för prevention (allt från att förhindra risk för återfall till suicidprevention) och digitalisering. I en postpandemisk tid är efterfrågan stor på flexibla och individanpassade lösningar för behandlings-och utbildningsprogram.

 

”Det nära samarbetet mellan Karolinska Institutet och de psykiatriska klinikerna är vår framgångsfaktor. Det gör att vi kan utveckla behandlingar och utbildningar som bygger på ny kunskap och som gör nytta för patienterna”

Nitya Jayaram-Lindström, verksamhetschef