2 Forskning

Centrum för psykiatriforskning har 23 forskargrupper som forskar på ett stort antal områden kopplat till psykiatri. Forskarna söker, med en bred palett av metoder, förklara, behandla och förebygga psykiatriska symptom.

CPF tillhandahåller infrastruktur, stödjer och vidareutvecklar klinisk psykiatriforskning i Stockholm. Detta för att ge våra forskargrupper goda förutsättningar till vetenskapliga upptäckter till nytta för patienter i den psykiatriska vården och för samhället.

Under 2023 har totalt 354* vetenskapliga artiklar publicerats av våra forskare . Många av artiklarna finns tillgängliga i fulltext via PubMed, den största databasen för vetenskapliga artiklar inom medicin. Databasen är gratis och tillgänglig för alla. På den här sidan beskriver vi ett urval av årets forskningsprojekt och studier.

* Uppgift hämtad 2024-02-28.

Satsning på utbildningsforskning

Tobias Lundgrens forskargrupp har bildat en arbetsgrupp som är inriktad på utvärderingar av psykologisk bedömning och behandling genom vidareutbildning. Syftet är att effektivisera psykoterapiutbildning så att studenter får den mest effektiva utbildningen samt att öka sannolikheten för att studenterna efter utbildning använder evidensbaserad metodik i arbetet med patienter inom psykiatrin. Satsningen på utbildningsforskning har ekonomiskt stöd från Familjen Kamprads stiftelse.

 

Utvärdering av digital utbildning

Under året har doktorand Martina Gumpert och kollegor i arbetsgruppen utvecklat och utvärderat en digital utbildning som inkluderar psykoterapihandledning inriktat på att bedöma och behandla barn och unga med dysmorfofobi. Preliminära resultat visar att deltagarna är nöjda med utbildningen, den är genomförbar digitalt och studenterna lär sig att bedöma och behandla enligt instruktion.

Forskning om beroende

Inom CPF finns ett flertal forskare som är specialiserade på både prevention och behandling av beroendetillstånd. CPF:s forskning på området syftar bland annat till utveckla behandligsmetoder och att sänka trösklarna för att söka hjälp och till att göra evidensbaserade behandlingsmetoder tillgängliga för fler.

Projektet Stöd och egenvård

Stöd och egenvård är ett projekt med syfte att utveckla, kvalitetstesta och implementera digital psykologisk egenvård. Målet är att göra egenvårdsinterventioner tillgängliga i hela landet. Projektet Stöd och egenvård har sin hemvist på Centrum för psykiatriforskning, och drivs på uppdrag av Socialdepartementet. Gruppen leds av Martin Kraepelien med Nils Lindefors som senior rådgivare.

imagenu6sr.png

Projektgruppen Stöd och egenvård på CPF, från höger till vänster: Dorian Kern, psykolog och doktorand, Amira Hentati, psykolog och doktorand, Nils Lindefors, överläkare och professor vid KI mellan 2006 to 2018 samt Martin Kraepelien, psykolog och docent.

 

Kortfattad internetbehandling

Det finns god vetenskaplig evidens för terapeutvägledd internetbehandling. Metoden är implementerad inom den reguljära vården i Stockholm och har under senaste åren även fått ökad användning i resten av landet. I Sverige brukar sådan internetbehandling bestå av ett omfattande självhjälpsmaterial motsvarande ungefär en självhjälpsbok. Ett sådant omfattande material kan vara tidkrävande och komplicerat att tillgodogöra sig, för personer med mindre läsvana. Terapeutvägledningen består ofta av skriftligt stöd där behandlaren lägger cirka en kvart i veckan i tio till tolv veckor. Digital psykologisk egenvård liknar internetbehandling men saknar den löpande vägledningen av en behandlare. Andra viktiga aspekter med egenvården som koncept är att den har ett innehåll som är kortfattat och koncist med ett fåtal nyckelövningar. En annan nyckelaspekt är att plattformen har ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt, och kompletteras med automatiska påminnelser och meddelanden.

Elitidrott och psykisk hälsa

Idrottare på elitnivå kan utsättas för stressrelaterade riskfaktorer, såsom press att prestera, skador, omfattande resor och utmaningar i det sociala livet. Forskning om gruppen hjälper till att förstå dessa utmaningar bättre och utveckla effektiva strategier för att främja deras välmående och prestationsförmåga.

Molekylära mekanismer bakom psykisk sjukdom

Carl Sellgren Majkowitzs forskning fokuserar på att förstå mekanismerna bakom psykiatriska sjukdomar genom att undersöka hjärnans utveckling med hjälp av provrörsmodeller. Dessa modeller konstrueras genom att använda hudceller från patienter med olika psykiatriska diagnoser, såsom schizofreni, bipolär sjukdom, adhd och anorexia nervosa. Syftet är att identifiera genetiska och molekylära mekanismer som ligger till grund för dessa sjukdomar och att förstå hur processer i fosterhjärnan kan påverka utvecklingen av psykiatriska sjukdomar senare i livet.

Carl Sellgren Majkowitz är överläkare på Psykiatri Nordväst, biträdande lektor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet samt ansvarig forskare på Karolinska Schizophrenia project och anknuten till Centrum för psykiatriforskning. Foto: Rafael Motta

Genom att använda provrörsmodeller kan Sellgren och kollegor studera hur specifika gener och riskvarianter påverkar hjärnans utveckling och därigenom bidrar till uppkomsten av psykiatriska sjukdomar. I en studie har forskarna visat att nivåer av ett visst protein i ryggmärgsvätska är lägre hos patienter med nydebuterad psykos. Målet är att använda den samlade kunskapen för att förbättra den psykiatriska diagnostiken och utveckla mer skräddarsydda och effektiva behandlingar för patienter med dessa sjukdomar.

Barn och ungas psykiska hälsa

CPF driver vårdnära forskning bland annat med fokus på att ta fram och utvärdera behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND, är ett kompetenscentrum inom BUP för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, adhd, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Den kliniska enheten BUP KIND är en viktig komponent och KIND:s uppdrag innefattar även metodutveckling och utbildning.

imagekd7df.png

KIND leds av professor Sven Bölte, rankad som en av världens främsta autismforskare. Han är också klinisk psykolog och specialist i neuropsykologi vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm. Foto: Yanan Li.

Forskning på KIND

Under 2023 har Skolkontakt lanserats i skolor i Sverige och internationellt, det är en metod för social färdighetsträning för autistiska ungdomar. Studier visar en ökad förmåga till sociala färdigheter, livskvalité, minskad skolfrånvaro hos eleven och bättre socialt klimat vid skolan. Forskarnas förhoppning är att det ska bli standard i svensk skola att erbjuda den här evidensbaserade gruppträningen till ungdomar som upplever behov av ökade sociala färdigheter.

Forskning om ätstörningar

Ätstörningar är komplexa psykiatriska tillstånd med hög komorbiditet. Ökad tillgänglighet av evidensbaserade behandlingar och snabbt omhändertagande är viktiga nycklar för ett gott utfall. CPF forskar bland annat om hur vården kan öka tillgängligheten av evidensbaserad behandling.

Region Stockholm, via Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), är en av fem regioner som uppdras ge Nationell högspecialiserad vård för ätstörningar. Parallellt med organisation av vården, utvecklar Region Stockholm en plan för forskning kring denna vårdform och patientgrupp. Medarbetare i CPF deltar i detta arbete.

I samarbete med SCÄ erbjuder CPF två utbildningar i evidensbaserade behandlingar för ätstörningar: KBT-E och Familjebaserad behandling för barn och ungdom. Utbildningarna fyller en viktig funktion då tillgängligheten av evidensbaserad vård ökar för befolkningen.

Bipolär sjukdom är associerad med ökad dödlighet

Resultaten från en landsomfattande kohortstudie utförd i Finland och publicerad av Jari Tiihonen och kollegor under 2023 visar att personer med bipolär sjukdom har en förhöjd dödlighet, även om data om specifika dödsorsaker är begränsad. Studien indikerar att dödsfall till följd av yttre orsaker är dubbelt så vanliga som de från somatiska skäl, mätt i potentiellt förlorade levnadsår. Alkoholrelaterade faktorer bidrar märkbart mer till ökad dödlighet än kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom är risken för död till följd av yttre orsaker påtaglig i alla åldersgrupper.

Med tanke på den betydande påverkan som självmord kan ha på överdödlighet är strategier för personcentrerad prediktion och förebyggande avgörande. Forskarna betonar vikten av ett balanserat tillvägagångssätt med hänsyn till hur patienter svarar på olika behandlingsmetoder och risken för orsaksspecifik dödlighet för att minska risken för tidiga dödsfall inom denna patientpopulation.