3 Utbildning med ett kliniskt perspektiv

Centrum för psykiatriforskning ansvarar för utbildning på tre nivåer: högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, fortbildning och forskarutbildning. I detta ingår ansvar för psykiatrimomentet på läkarprogrammet samt ansvar för psykoterapiprogrammet på Karolinska Institutet. Alla utbildningar är väl förankrade i aktuell forskning samt har fokus på ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

En strategisk satsning för CPF under 2023 har varit vidareutveckling av de pedagogiska formaten, både för några av våra utbildningar och behandlingsinsatser. Representanter för CPF har arbetet intensivt i centrala arbetsgrupper med att ta fram strukturer och pedagogiska metoder för det nya läkarprogrammet.

Digitalt och resurseffektivt

 

”Vårt intensiva informationssamhälle ställer höga krav på de metoder vi använder för att nå fram till rätt målgrupper. Vi behöver satsa på digitala insatser som kan användas för att utbilda stora grupper av kliniker på ett resurseffektivt sätt. Detta är något som vi tagit fasta på i projektet Virtuella patienter inom vården”

Karolina Sörman, forskare och verksamhetsutvecklare.

image6bdet.png

Under 2023 tillträdde Karolina Sörman en för CPF ny roll som verksamhetsutvecklare. I rollen ingår bland annat strategiskt arbete med vidareutveckling inom pedagogik.

Utbildnings- och utvecklingsrådet

Utbildnings- och utvecklingsrådet sammanträder regelbundet under ledning av sektionschefer Helena Fatouros-Bergman och Tobias Lundgren.  Vid dessa möten samlas representanter från CPF, SLSO:s psykiatriska kliniker samt från de privata psykiatriska klinikerna för att samverka kring utbildning och utveckling. En central uppgift är att identifiera kunskapsluckor inom den psykiatriska vården som kan åtgärdas med hjälp av olika utbildningsinsatser. Rådet utvärderar och tar också ställning till inkomna förslag och förfrågningar om nya utbildningar. Ett exempel på en kunskapslucka som identifierats under året är bedömning av ”komplex PTSD”. Syftet är att kunna identifiera och diagnosticera komplex PTSD utifrån ICD-11 utifrån en strukturerad intervju (International Trauma Interview). Detta kommer nu möjliggöras genom att utbildnings-och utvecklingsrådet tog beslut att CPF ska erbjuda en sådan utbildning.

Läkarprogrammet

CPF ansvarar för undervisning av flera delar på läkarprogrammet: dels momentet psykiatri och beroendelära i kursen ”Klinisk medicin med inriktning neuro, sinnen, psyke” samt även undervisning i barn- och ungdomspsykiatri och en studentvald kurs ”Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri”.

Verksamhetsnära undervisning

Utmärkande för 2023 har varit ett intensivt arbete med att förbereda lärandemål, läraktiviteter och innehåll för de nya kurserna inom det nya läkarprogrammet. Studenterna ska få återkommande återkoppling på tio centrala aktiviteter och färdigheter, som bland andra innefattar att inhämta anamnes, göra diagnostiska bedömningar, formulera utredningsplan och föreslå behandling. Studenterna bedömas med avseende på självständighetsgrad i utförandet av de centrala aktiviteterna och färdigheterna. Det kräver en omfattande förankring i de kliniska verksamheterna samt handledarutbildningar. 

Psykoterapiutbildning

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är en sektion inom CPF med uppdraget att bedriva utbildning, kvalitetssäkring, utveckling och systematiskt uppföljningsarbete vad gäller psykologisk bedömning och behandling i nära samverkan med Region Stockholms psykiatri. Sektionen erbjuder utbildning på introduktions-, bas- och avancerad nivå, inklusive kortare kurser och program. 

 

Kompetenscentrum för psykoterapi

Utbildningarna riktar sig alla yrkeskategorier av vårdpersonal som arbetar inom psykiatrin. Som kompetenscentrum utvecklar KCP även kunskap för att effektivisera utbildningar, behandlingar, handledning och kvalitetssäkringsprocedurer. Totalt 1176 studenter utbildades genom KCP under 2023.

Specialistutbildning för psykologer

KCP har sedan flera år en uppskattad specialistutbildning för psykologer i barn- och ungdomspsykiatrin . Under 2023 startade den första omgången av en sammanhållen specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin. Utbildningen omfattar 70 högskolepoäng som läses på deltid under fem års tid. Intresset för den nya utbildningen var stort och utbildningen blev fullsatt.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företrädare för Region Stockholms psykiatri och representanter för Karolinska Institutet för att säkerställa att den har hög klinisk relevans och ger den kompetens som efterfrågas för specialisttjänster. Formatet för utbildningen är flexibelt och det gör det möjligt att anpassa innehållet till den verksamhet där den enskilde psykologen arbetar.

 

Studenter på specialistutbildning för psykologer i barn- och ungdomspsykiatrin berättar om sina erfarenheter från kursen.

Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

Enheten Utveckling och implementering ansvarar för kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad för personal inom heldygnsvården. Utbudet består av en längre kurs i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser inriktade på specifika psykiatriska tillstånd.

Målet med kurserna är ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd samt praktiska färdigheter i omvårdnad. Kurserna ska utveckla omvårdnaden i heldygnsvården och stärka deltagarna, som ofta är skötare, undersköterskor eller sjuksköterskor, i sina yrkesroller. 134 medarbetare i psykiatrin har gått någon av kurserna under 2023.

Under året har kursgivarna bland annat fokuserat på att stärka den praktiska tillämpbarheten i utbildningarna. Vidare, under året, har brukarinflytande-samordnare och personer med egna erfarenheter av att vårdas i psykiatrisk heldygnsvård engagerats ytterligare i utbildningarna och deltagit som gästföreläsare. Personer med egna erfarenheter kan ingjuta hopp och bidra med konkreta exempel på vad personal i heldygnsvården gjort som varit särskilt hjälpsamt för just deras återhämtning och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Fortbildning

Fortbildningen är en sektion som koordinerar och utför fort- och vidareutbildning från uppstart till utvärdering inom allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och psykiatrisk specialistvård vilket innefattar rättspsykiatri, beroendevård samt ätstörningsvård. Många kursansvariga och föreläsare arbetar inom psykiatrin och har forskningskompetens.

 

Utbildning för alla yrkesgrupper i psykiatrin

Utbildningarna riktar sig till samtliga yrkeskategorier inom psykiatrin och flertalet av kursdeltagarna är anställda inom SLSO:s psykiatriska kliniker eller de upphandlade klinikerna. Ett fåtal kurser vänder sig till behandlare och andra yrkesgrupper inom kommuner.

Den tionde generationen studenter vid Forskarskolan i klinisk psykiatri

Forskarskolan i klinisk psykiatri har som syfte att stärka den kliniska forskningen genom att erbjuda kurser för kliniskt verksamma doktorander. Forskarskolan ges i fyra block om fyra veckor vardera under sammanlagt två år och doktorandernas hemmaklinik får ersättning för de veckor som kurserna ges. Vid sidan av de nya kunskaper som studenterna tillskansar sig, möjliggör forskarskolan ett nätverk mellan doktorander inom psykiatri samt från andra specialiteter eftersom studenterna läser flera kurser ihop med forskarskolan i epidemiologi.

Under våren 2023 antogs den tionde generationens studenter på forskarskolan i klinisk psykiatri, som denna omgång består av tre läkare och nio psykologer med en jämn könsfördelning. Under september månad påbörjades det första blocket av undervisning, som läses tillsammans med forskarskolan i epidemiologi. Under det första kursblocket gavs bland annat kurser i epidemiologi, vetenskapsteori, etik och biostatistik.

imagecifee.png

Katarina Howner, dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri, forskargruppsledare och studierektor för Forskarskolan, Anita Birovecz, psykolog, Erik Florwald, läkare, Karin Dahlström, psykolog, Olle Wiklund, psykolog, Samuelle Fajutrao Falk, läkare, Joel Stenfalk, psykolog, Max Sannemalm, psykolog, Amanda Bäcker, psykolog, Marta Piwowar, psykolog, Markus Byström, psykolog, Karim Cherif Ljungberg, läkare, och Amanda Johansson psykolog.

Försäkringsmedicin

Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt.

På CPF finns ett kunskapsteam i försäkringsmedicin bestående av psykolog, arbetsterapeut, kurator, rehabkoordinator, psykiatriker och forskare i försäkringsmedicin som tillsammans bidrar till att all vårdpersonal inom psykiatrin i Stockholm har god kunskap inom området. Under 2023 närvarade 381 utbildningsdeltagare och rehabkoordinatorer på någon av teamets 21 utbildningstillfällen och nätverksträffar.

imageohz8s.png

I december organiserade kunskapsteamet i försäkringsmedicin konferensen "Försäkringsmedicin en del av vård och behandling" tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum och Centrum för arbets- och miljömedicin. Dagen med talare från bland annat Socialstyrelsen och Försäkringskassan, som fyllde Landstingssalen.

imagerdweb.png

Teamet producerar även podden Allt om försäkringsmedicin. Vid årsskiftet hade de 29 avsnitten totalt över 3 500 lyssningar.