3 Utbildning

CPF ansvarar för undervisning i vuxenpsykiatri vid flera av Karolinska Institutets grundutbildningar. Utbildningarna sker på tre nivåer: högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, fortbildning och forskarutbildning.

Utbildnings största uppdrag är Läkarprogrammet

Vårt största uppdrag är Läkarprogrammet där psykiatri och beroendemomentet ingår som en central del i kursen Neuro, sinnen och psyke, som ligger på termin 9 på läkarprogrammet. Moment psyke ges vid Huddinge, Solna och St. Göran. Beroende är välintegrerat i psykiatrimomentet och lärare och administratörer från samtliga enheter arbetar tätt ihop för att genomföra och utveckla momentet. 

"Pandemin har självklart påverkat undervisningen mycket. Det har gett upphov till att utveckla och digitalisera den teoretiska undervisningen, vilket majoriteten av studenterna uppskattar. Framöver kommer digitala inslag ingå både i form av förinspelade filmer, webbaserad undervisning och digitala föreläsningar och seminarier."

Åsa Magnusson, leg. MD PhD adj.adjunkt, ansvarig för utbildningen inom läkarprogrammet

49_1asamagnusson.jpg


Viktiga hörnstenar för det nya läkarprogrammet

Utbildning, nya undervisningsmetoder och inslag som kommer att vara viktiga hörnstenar i det nya 6-åriga läkarprogrammet. Hit hör en ny undervisningsform för den teoretiska undervisningen, Team baserat lärande, TBL, som ersätter de klassiska katedrala föreläsningarna.

TBL är en mycket strukturerad undervisningsform för kollaborativt lärande, som bygger på fasta grupper om
5—7 studenter, där läraren har mer rollen som facilitator och moderator.  

Utbilning sker stegvis inom detta område och och andra nya aktiviteter i det aktuella 5,5 åriga programmet, för att vara väl förberedda när det 6 åriga läkarprogrammet når termin 9, hösten 2025. 

Forskarskolan - nionde generationen studenter under året

Under våren 2021 var det dags för utlysning av den nionde generationens studenter på forskarskolan i klinisk psykiatri. Det var relativt högt söktryck med 22 ansökningar till 11 tillgängliga platserna (1 plats var tillsatt sedan 2019).

Bland de sammanlagt tolv antagna doktoranderna fanns en sjuksköterska, sex läkare och fem psykologer med en medelålder på 34 år och en könsfördelning på 42 % kvinnor och 58 % män.  


Bild: Generation 9 av forskarskolan i klinisk psykiatri


Hybrid form av undervisning

Under september månad var det dags för det första kursblocket som psykiatristudenterna läser tillsammans med forskarskolan i epidemiologi. På grund av pandemin erbjöds en hybrid form av undervisning där en del kurser gavs på plats och andra digitalt. Det fanns dock alltid möjlighet att delta digitalt vid behov, vilket var uppskattat av studenterna. Under det första kursblocket gavs bland annat kurser i epidemiologi, vetenskapsteori, etik och biostatistik. Överlag var studenterna mycket nöjda och upplevde att undervisningen höll hög kvalité. 

Forskarskolan i klinisk psykiatri startade 2005 

128 doktorander har påbörjat forskarskolan, varav 57 har disputerat fram till idag

 

Utbildning och Utvecklingsråd - forum för samverkan

CPF Utbildnings- och Utvecklingsråd har under året fortsatt sina regelbundna möten med representanter från SLSO psykiatri samt de upphandlade privata psykiatriska vårdgivarna. I rådet finns möjlighet att lyfta utbildnings och utvecklingsbehov inom deras respektive verksamheter. Forumet är en plattform för samverkan och informationsutbyte inom fortbildning och utveckling.

För mer information

Klicka här för mer information om enheten Utbildning