4 Fortbildning

Fortbildningen koordinerar och utför fort-och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri samt beroendevård. Fortbildningen har tre disputerade medarbetare som planerar, koordinerar och projektleder nya utbildningssatsningar.

Fortbildningens erbjudande av kurser

Fortbildningen erbjuder en variation av kursformat, från workshops, endagsutbildningar och nätverksträffar, till längre kurser. De flesta kurser hålls i Region Stockholm och ett flertal kan sökas av deltagare från hela landet. Målgruppen är samtliga personalkategorier inom psykiatriska verksamheter. Fortbildningen har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Vissa av Fortbildningens kurser går via KI Uppdragsutbildning och är högskolepoänggrundande.

Fortbildningens uppdrag

  • Utifrån vårdens förfrågningar sätta upp nya kurskoncept inom en rad olika psykiatriska ämnesområden
  • Administrera kurser från start till mål. Från idéstadium och kursplanering i samråd med tilltänkt kursledning och lärare till genomförande och utvärdering
  • Erbjuda servicestrukturer som underlättar genomförande av fortbildningskurser, exempelvis pedagogiskt utvecklingsarbete och digitalisering av utbildning

Expansion under 2021

Under 2021 har Fortbildningen fortsatt expandera våra kurskoncept, med bland annat Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, Fördjupad bedömning av PTSD och komplex PTSD samt även Grundutbildning om ätstörningar, Möta självskadebeteende och Fallseminarium om suicidala barn och ungdomar inom vårt kurspaket för barn-och ungdomspsykiatrin. För ett flertal av dessa nya utbildningssatsningar har vi också spelat in videobaserat material.
 


Under 2021 gavs 55 st unika kurser

 


Totalt gick 1767 deltagare våra kurser under 2021


Klicka här för att komma till CPF:s kurskatalog

Utveckling inom digitalisering och pedagogik

Under 2021 har vi arbetat vidare med att förfina våra tekniker och metoder för pedagogiskt välutformade digitala utbildningar. Fortbildningen har över 200 anknutna lärare, där en majoritet arbetar i olika vårdverksamheter och har undervisning endast som en begränsad del av tjänsten. För att inspirera våra lärare att använda olika pedagogiska metoder och samarbeta med andra lärare kring sitt kursupplägg, erbjuder Fortbildningen olika servicesatsningar inom pedagogik.

I oktober gavs en repris på de uppskattade workshops i pedagogik i samarbete med forskare inom medicinsk pedagogik från LIME vid Karolinska Institutet.
 

"Vi har även fortsatt att erbjuda återkommande kortare workshops om onlineundervisning, med tips till våra lärare kring hur man kan strukturera sina utbildningsdagar för att de ska vara så välanpassade som möjligt till det digitala formatet"

Karolina Sörman, Ph.D, enhetschef Fortbildningen vid CPF

 

Virtuella patienter för våld i nära relationer

I ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med Akademiskt Primärvårdscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms Universitet och LIME vid Karolinska Institutet har fortbildningen under året färdigställt den första virtuella patienten för våld i nära relationer. 


Virtuella patienter som utbildningsmaterial för primärvård och psykiatri

En virtuell patient är ett interaktivt datorsimulerat kliniskt scenario med syfte att spegla en verklig patientsituation. Projektgruppen tar fram skräddarsydda virtuella patienter som utbildningsmaterial för primärvård och psykiatri, med syftet att användaren ska kunna tränas i kliniska bedömningar och behandlingar men även i kommunikationsfärdigheter. 

Användaren får möjlighet att träna på att ställa frågor om och göra bedömningar av våld i nära relation, ta del av återkoppling från patienten och de experter som tagit fram patientfallet, samt få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare. 

Forskningsstudie i pedagogik

Fortbildningen har även under 2021 lanserat enhetens första forskningsstudie i pedagogik. Detta har skett inom ramen för Metis nationella kurser i psykiatri för ST-läkare.

Studien var en onlineenkät som vände sig till samtliga ST-läkare samt kursansvariga/lärare som deltagit eller undervisat på minst en digital kurs sedan 2020. Totalt svarade 184 personer och preliminära resultat visar på en blandad bild; cirka 40% av deltagarna föredrar att återgå till fysiska kurser men en stor andel deltagare tyckte att man kan fortsätta med digitala moment (exempelvis digitala gruppdiskussioner, videobaserade föreläsningar och virtuella patienter) även i framtida kurser. Resultaten kommer kunna utgöra underlag för vidareutveckling av Metis pedagogiska modell.

 

För mer information

Klicka här för mer information om Fortbildningen