6 Kompetenscentrum för psykoterapi

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), är en enhet inom CPF, som har som uppgift att tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling samt säkerställa kompetensförsörjningsbehovet inom psykiatrin i Region Stockholm vad gäller området psykologi och psykoterapi.

Riktade utbildningar efter upplevda behov

KCP bedriver även forskning inom ovan områden. Samverkan mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet ger en möjlighet att rikta och anpassa utbildningar direkt efter psykiatrins upplevda behov av kompetensutveckling, samtidigt som de ingår i högskolans ramverk. Många av utbildningarna bedrivs som uppdragsutbildning. 

Målet är att ligga i framkant av psykoterapiutbildningar

KCP:s utbildningar sker i enlighet med det aktuella forskningsläget inom kliniska områden, de fokuserar på att utveckla individens färdigheter i den kliniska situationen och de bygger på ett studentaktivt lärande. Bland KCP:s lärare återfinns såväl forskare som personer med lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård. Vidare engageras många i undervisningen som arbetar på någon av de psykiatriska klinikerna i Region Stockholm.

Spännvidden i de utbildningarna

KCP:s utbildningar spänner från längre program och specialistutbildning över basutbildningar i psykoterapi riktade mot olika yrkesgrupper till kortare kurser och utbildningsinsatser.

På KCP ges Psykoterapeutprogrammet (90 hp) som leder fram till en legitimationsgrundande examen. Det programmet har antagning varje år och ges på halvfart. Vidare ges Basutbildning i Evidensbaserad Psykoterapeutisk Metod (45 hp) som är en grundkurs för att kunna arbeta med psykologiska interventioner inom ramen för sitt befintliga arbete. Det är även en utbildning som för vissa yrkesgrupper ger behörighet till Psykoterapeutprogrammet. På KCP ges även olika handledarutbildningar med inriktning mot olika delar av verksamheter. Därtill ges kurser av fortbildande karaktär som kan fokusera på en specifik metod eller en specifik patientgrupp.

 

"Många som går KCP:s utbildningar har gått någon utbildning i Motiverande Samtal (MI) i MIQA-gruppens regi. Dessa tillhör de kortare utbildningarna i vårt utbud och vi ser en stor efterfrågan från olika verksamheter. Under året gick 1358 personer någon av KCP:s utbildningar"

- Jonas Ramnerö, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och enhetschef KCP

Många som går KCP:s utbildningar har gått någon utbildning i Motiverande Samtal (MI) i MIQA-gruppens regi. Dessa tillhör de kortare utbildningarna i vårt utbud och vi ser en stor efterfrågan från olika verksamheter.

 

"Utöver att utveckla utbildning för vissa nyckelfärdigheter syftar precisionsutbildning även till att ta reda på vilka förutsättningar studenter har för att lära sig och använda kompetens som lärs ut i psykoterapiutbildning."

- Tobias Lundgren, docent och sektionschef vårdutveckling.

 

För att studera och utveckla effektiva sätt att träna psykoterapikompetens och färdigheter har Tobias Lundgrens forskargrupp inlett forskningstemat precisionsutbildning. Temat består framförallt av tre delprojekt som innefattar studier kring; 1) organisation av utbildning, förutsättningar för att lära sig färdigheter, och implementeringsstöd för att öka inlärning och användandet av psykoterapifärdigheter i kliniska vardag, 2) digitalisering av utbildning för att lära sig bedömning och behandling av psykisk ohälsa, 3) digital live psykoterapihandledning för att utveckla psykoterapifärdigheter och kompetens.

Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin

KCP har sedan flera år en uppskattad specialistutbildning för psykologer i Barn- och ungdomspsykiatrin. Under året har enheten arbetat fram en ny sammanhållen specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatrin med start under hösten 2023. Utbildning har utvecklas av KCP i samarbete med verksamhetsföreträdare från psykiatrin med syfte att utveckla psykologers kompetens för att kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå och utveckla sin expertfunktion inom det vuxenpsykiatriska fältet.

Läs mer om utbildningen