4 Fortbildning

Fortbildningen koordinerar och utför fort-och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri samt beroendevård. Fortbildningen har tre disputerade medarbetare som planerar, koordinerar och projektleder nya utbildningssatsningar.

Erbjudandet av kurser

Fortbildningen erbjuder en variation av kursformat från workshops, endagsutbildningar, nätverksträffar till längre kurser. De flesta kurser hålls i Region Stockholm och ett flertal kan sökas av deltagare från hela landet.

Kursdeltagarna arbetar inom olika psykiatriska verksamheter och representeras av alla personalkategorier. I mån av plats erbjuds också utbildningar till primärvårdens personal.

Under 2022 gavs 95 kurstillfällen

Totalt gick 2028 deltagare våra kurser under 2022

Fortbildningen har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Vissa av Fortbildningens kurser går via KI Uppdragsutbildning och är högskolepoänggrundande. Via Kurskatalogen finner man hela vårt utbud av kurser. 

Nya kurskoncept

Utifrån vårdens förfrågningar sätts nya kurskoncept upp inom en rad olika psykiatriska ämnesområden, där Fortbildning administrerar kurserna från start till mål.

 

"Vi planerar kurserna från idéstadium och kursplanering i samråd med tilltänkt kursledning och lärare till genomförande och utvärdering."

        - Joanna Bruzelius, Enhetschef, CPF Fortbildning

2022 initierades nya kurser inom områdena:

  • Ätstörning (grundutbildning vuxenpsykiatri, internetbehandling NÄRA och ätstörningsvård inom allmänpsykiatrisk heldygnsvård VUP och BUP)
  • ADHD för sjuksköterskor inom BUP.

 

Enheten erbjuder även servicefunktioner som underlättar genomförande av fortbildningskurser, exempelvis pedagogiskt utvecklingsarbete och digitalisering av utbildning.

Nedan får man en inblick i utbildningsadministratören Ronny Mattssons vardag!

Pedagogisk utveckling förfinar och inspirerar

Under 2022 har arbetet med att förfina tekniker och metoder för pedagogiskt välutformade utbildningar fortsatt.

200 anknutna lärare

Fortbildningen har över 200 anknutna lärare, där en majoritet arbetar i olika vårdverksamheter och har undervisning endast som en begränsad del av tjänsten. För att inspirera våra lärare att använda olika pedagogiska metoder och samarbeta med andra lärare kring sitt kursupplägg, erbjuder Fortbildningen olika servicesatsningar inom pedagogik. Som exempelvis workshops i pedagogik i samarbete med forskare inom medicinsk pedagogik från LIME vid Karolinska Institutet.


"Under året har flera av våra kurser återgått till klassrumsundervisning efter två år av distansundervisningen på grund av pandemin. Detta välkomnas av våra lärare och deltagare som uppskattar att få träffas fysiskt igen. För de kurser där upplägget passar bra att genomföra på distans fortsätter vi däremot med det digitala formatet. Vi har lärt oss mycket under pandemiåren och viss distansundervisning är här för att stanna!"

        - Joanna Bruzelius, enhetschef, CPF Fortbildning

Virtuella patienter för våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem. I ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med Akademiskt PrimärvårdscentrumCentrum för epidemiologi och samhällsmedicinStockholms Universitet och LIME vid Karolinska Institutet har Fortbildningen under året fortsatt projektleda arbetet med virtuella patienter (VP) för våld i nära relationer.  

Utbildningsmodulen VP tas fram för att ge vårdpersonal möjlighet att öva på att upptäcka och hantera våldsutsatthet hos patienter. Genom att låta vårdpersonal träna på dessa moment kan fler patienter som utsätts för våld i nära relationer identifieras och därmed också ges möjlighet till hjälp.

Användaren loggar in på en interaktiv webbplattform och får där möta en VP via inspelade videosekvenser. I mötet med patienten får användaren möjlighet att:

  • Träna på att ställa frågor om våld i nära relation
  • Träna på att genomföra bedömningar och åtgärder
  • Ta del av återkoppling från patienten och experter gällande sitt bemötande
  • Få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare för ytterligare hjälp

Forskningsanslag på 10 miljoner från Forte och Familjen Kamprads stiftelse
Under 2022 har två VP färdigställts, en skräddarsydd för primärvård och en för psykiatrisk vård. Forskargruppen har under året erhållit två forskningsanslag på 5 miljoner kronor vardera från Forte samt från Familjen Kamprads stiftelse. Anslagen är för ett forskningsprojekt som utgår från Akademiskt primärvårdscentrum där VP för primärvård samt ytterligare VP skräddarsydda för olika kliniska verksamheter som ska utvärderas jämte ett standardiserat frågeformulär för att öka förmågan hos hälso-och sjukvårdpersonal att upptäcka patienter som lever med våld i nära relation. Utöver detta forskningsprojekt kommer båda VP att under 2023 implementeras i olika utbildningar och akademiska sammanhang, bl.a. läkarprogrammet vid KI. De kommer även att testas i kliniska miljöer.

Fortbildningens digitala utbildningsgrupp

CPF Fortbildning driver sedan tidigare en grupp som bl.a. ansvarar för digitalisering av utbildningar och som tar fram presentationsfilmer kring CPF:s verksamhet. Här ser ni smakprov på några filmer som den digitala utbildningsgruppen har producerat under 2022.