5 Fortbildning

Fortbildningen koordinerar och utför fort- och vidareutbildning inom allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och psykiatrisk specialistvård vilket innefattar rättspsykiatri, beroendevård samt ätstörningsvård. Fortbildningen har tre disputerade medarbetare som planerar, koordinerar och projektleder nya utbildningssatsningar.

Kursutbud

Enheten fortbildning ger en variation av kursformat från workshops, endagsutbildningar, nätverksträffar till längre kurser. De flesta kursdeltagarna är anställda inom Region Stockholm men ett flertal utbildningar är öppna för sökande från hela landet.

Kursdeltagarna arbetar inom olika psykiatriska verksamheter och representeras av alla personalkategorier. I mån av plats erbjuds också utbildningar till primärvårdens personal.

Under 2022 gavs 95 kurstillfällen 

Totalt gick 2028 deltagare från alla yrkeskategorier i psykiatrin någon av våra under 2022

Enheten har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Vissa av Fortbildningens kurser går via KI Uppdragsutbildning och är högskolepoänggrundande. Via Kurskatalogen finner man hela vårt utbud av kurser.

Utifrån vårdens förfrågningar sätts nya kurskoncept upp inom en rad olika psykiatriska ämnesområden, där Fortbildning administrerar kurserna från uppstart till utvärdering.

Exempel på utbildningar under året

  • En 1-årig utbildning i ”Vård och stödsamordning (Case management) vid psykos”.  
  • Två särskilda satsningar på farmakologi har genomförts under året, nämligen utbildningen ”Farmakologi och läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor” samt en 1-årig utbildning som riktar sig till psykiatriker nämligen ”Psykofarmakologi för specialister”. 

Tre särskilda satsningar på suicidprevention nämligen:  

  •       Omvårdnad av suicidnära personer, 7,5 hp
  •       Digital utbildning, Suicidpreventivt arbete i praktiken.
  •       Digital utbildning, Suicidala barn och ungdomar.

 

Pedagogisk utveckling förfinar och inspirerar

Under 2022 har arbetet med att förfina tekniker och metoder för pedagogiskt välutformade utbildningar fortsatt.

200 anknutna lärare

Fortbildningen har över 200 anknutna lärare, där en majoritet arbetar i olika vårdverksamheter och har undervisning endast som en begränsad del av tjänsten. För att inspirera våra lärare att använda olika pedagogiska metoder och samarbeta med andra lärare kring sitt kursupplägg, erbjuder Fortbildningen olika servicesatsningar inom pedagogik. Som exempelvis workshops i pedagogik i samarbete med forskare inom medicinsk pedagogik från LIME vid Karolinska Institutet.


"Under året har flera av våra kurser återgått till klassrumsundervisning efter två år av distansundervisningen på grund av pandemin. Detta välkomnas av våra lärare och deltagare som uppskattar att få träffas fysiskt igen. För de kurser där upplägget passar bra att genomföra på distans fortsätter vi däremot med det digitala formatet. Vi har lärt oss mycket under pandemiåren och viss distansundervisning är här för att stanna!"

        - Joanna Bruzelius, tf. enhetschef, CPF Fortbildning

Virtuella patienter för våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem. I ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med Akademiskt PrimärvårdscentrumCentrum för epidemiologi och samhällsmedicinStockholms Universitet och LIME vid Karolinska Institutet har Fortbildningen under året fortsatt projektleda arbetet med virtuella patienter för våld i nära relationer inom psykiatrin. Under 2022 har två virtuella patienter färdigställts, en skräddarsydd för primärvård och en för psykiatrisk vård.

Utbildningsmodulen virtuella patienter tas fram för att ge vårdpersonal möjlighet att öva på att upptäcka och hantera våldsutsatthet hos patienter. Genom att låta vårdpersonal träna på dessa moment kan fler patienter som utsätts för våld i nära relationer identifieras och därmed också ges möjlighet till hjälp.

Användaren loggar in på en interaktiv webbplattform och får där möta en virtuella patienter via inspelade videosekvenser. I mötet med patienten får användaren möjlighet att:

  • Träna på att ställa frågor om våld i nära relation
  • Träna på att genomföra bedömningar och åtgärder
  • Ta del av återkoppling från patienten och experter gällande sitt bemötande
  • Få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare för ytterligare hjälp

 

Försäkringsmedicin

Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt.

På CPF finns ett kunskapsteam i Försäkringsmedicin bestående av psykolog, arbetsterapeut, kurator, rehabkoordinator, psykiatriker och forskare i försäkringsmedicin som tillsammans bidrar till att all vårdpersonal inom psykiatrin i Stockholm har god kunskap inom området.

Under året arrangerades fortbildningsaktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, workshop och "verksamhetsbesök" utifrån olika verksamheters behov. Dessa riktar sig till alla yrkeskategorier som jobbar med försäkringsmedicinska frågor inom psykiatrin. Teamet upprätthåller även ett nätverk för rehabkoordinatorer i psykiatrin som träffas regelbundet. Under 2022 närvarade 460 utbildningsdeltagare och rehabkoordinatorer på någon av våra 21 utbildningstillfällen och nätverksträffar.

Teamet producerar även podden "Allt om försäkringsmedicin". Podden lyfter olika teman och frågeställningar inom det försäkringsmedicinska området. Det finns i dagsläget 20 avsnitt, och totalt 2170 lyssningar, där frågor som aktualiseras av medarbetare inom psykiatrin avhandlas.    


Lyssna på podden: Allt om försäkringsmedicin

Fortbildningens digitala utbildningsgrupp

Enheten Fortbildning har en grupp som arbetar med digitalisering av utbildningar och som tar fram presentationsfilmer kring CPF:s verksamhet. Här ser ni smakprov på några filmer som den gruppen har producerat under 2022.

Nedan får man en inblick i utbildningsadministratören Ronny Mattssons vardag i ett videoklipp som digitala utbildningsgruppen har tagit fram.