5 Kompetenscentrum för psykoterapi

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), är en enhet inom CPF, som har som uppgift att tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling samt säkerställa kompetensförsörjningsbehovet inom Region Stockholm vad gäller området psykoterapi, psykologisk behandling och psykologiska interventioner.

Riktade utbildningar efter upplevda behov

KCP bedriver även forskning inom ovan områden. Samverkan mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet ger en möjlighet att rikta och anpassa utbildningar direkt efter psykiatrins upplevda behov av kompetensutveckling, samtidigt som de ingår i högskolans ramverk. Många av utbildningarna bedrivs som uppdragsutbildning. 

Bild: Gruppbild KCP 

Målet är att ligga i framkant av psykoterapiutbildningar

KCP:s utbildningar sker i enlighet med det aktuella forskningsläget inom kliniska områden, de fokuserar på att utveckla individens färdigheter i den kliniska situationen och de bygger på ett studentaktivt lärande. Bland KCP:s lärare återfinns såväl forskare som personer med lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård. Vidare engageras många i undervisningen som arbetar på någon av de psykiatriska klinikerna i Region Stockholm.

"Ett uttalat mål för KCP är att förena hög vetenskaplig kvalitet och direkt nytta för psykiatrins verksamhetsområde. Flera av utbildningarna har omfattande verksamhetsförlagda inslag vilket bidrar till deras nära koppling till de behov och önskemål som finns för att utbilda morgondagens kliniker"

Jonas Ramnerö, enhetschef KCP, leg Psykolog, leg Psykoterapeut och fil. Dr

portrattKPC_20211123_MS019.jpg


Undervisningen präglades av pandemin

Precis som föregående år har 2021 präglats av den pågående pandemin. Under hösten skedde undervisning både på plats som vissa kliniska moment och viss undervisning var digital.

"När vi på KCP summerar erfarenheterna från pandemin så är de helt i linje med den övergripande konklusionen som Universitetskanslerämbetet gör i sin rapport. Utbildning har generellt sett fungerat bra under pandemin, men det har varit genom en stor insats från såväl personal som studenter"

Jonas Ramnerö, enhetschef KCP, leg Psykolog, leg Psykoterapeut och fil. Dr

Yanan_Li_180503_0002_tomtklassrum.jpg

Spännvidden i de olika utbildningarna

KCP:s utbildningar spänner från längre program och specialistutbildning över basutbildningar i psykoterapi riktade mot olika yrkesgrupper till kortare kurser och utbildningsinsatser.

2021 gick 1396 personer någon av KCP:s utbildningar

På KCP:s treåriga psykoterapeutprogram om 90 högskolepoäng har vi sammanlagt haft 67 studenter varav 18 tog examen innan sommaren


Den absoluta merparten av de som går KCP:s utbildningar har gått någon utbildning i Motiverande Samtal (MI) i MIQA-gruppens regi. Dessa tillhör de kortare utbildningarna i vårt utbud och vi ser en stor efterfrågan från olika verksamheter. 

Specialistutbildningen för Psykologer inom Barn- och Ungdomspsykiatri har haft 27 studerande under året. Även den utbildningen löper över tre år och den första kullen som genomgått hela utbildningen var klar i våras. 

KCP:s olika Basutbildningar i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, tillhör de mer populära utbildningarna i utbudet. De löper över två till tre terminer och sammanlagt har 168 personer gått sådan utbildning detta år, varav merparten är blivande specialistläkare inom psykiatri som gått den inom ramen för sin specialistutbildning.

Därutöver har en rad kurser såsom Compassionfokuserad terapi, Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning och Handledarutbildning med olika inriktningar givits under året.

”Det har varit lärorikt, gett viktiga kunskaper som man använt sig av. Både bredd och djup. Uppsatsen har inneburit att man fått in en fot i forskningsfältet och kunnat tillämpa det i den kliniska vardagen.”

Student från f
örsta kullen av KCP:s specialistutbildning för BUP-Psykologer, januari 2021

 

 

”Jag är glad och tacksam att utbildningen varit så bra. Ett bra sätt att behålla psykologer. Man blir inte steg 2 terapeut men vi har lärt oss mer om vissa patientgrupper, om diagnostik och forskning; utvecklat förmåga att förstå, läsa, tänka och jobba forskningsinriktat.”

Student från första kullen av KCP:s specialistutbildning för BUP-Psykologer, januari 2021Psykoterapeutprogrammet - unikt med dess kliniska förankring i psykiatrin

Intervju med Hanna SahlinMed dr, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi, studierektor och teamledare för Psykoterapeutprogrammet på KCP.

Vad innebär Psykoterapeutprogrammet på KCP?  

- Psykoterapeutprogrammet är ett utbildningsprogram som leder fram till psykoterapeutexamen. Det riktar sig till vårdpersonal som vill utveckla sin kliniska kompetens inom psykoterapi, framför allt att kunna använda sig av evidensbaserade psykologiska metoder och även kunna värdera dem i den verksamhet de ska användas.

Det är olika yrkesgrupper som söker sig till utbildningen. Psykologer, specialistsjuksköterskor från psykiatrin, läkare, socionomer och även vissa andra vårdprofessioner. Gemensamt är att de har tidigare utbildning i psykoterapi, där detta kan bli en påbyggnadsutbildning.

Vad är det som gör Psykoterapeutprogrammet speciellt och unikt?

- Det som är speciellt med KCP:s Psykoterapeutprogram är dess kliniska förankring i psykiatrin. Hela utbildningen är utvecklad i samarbete med den psykiatriska verksamheten och har en starkt verksamhetsanknuten profil, som gör det unikt bland psykoterapeutprogram i Sverige. Detta har även gjort att utbildningen formats så att den har ett uttalat fokus på kliniska färdigheter och studentcentrerat lärande.

KCP:s lärare har en hög kompetens, såväl kliniskt som vetenskapligt. Många har lång erfarenhet av de verksamheter som utbildningen riktar sig emot och flera håller även sin kliniska verksamhet aktuell parallellt med läraruppdraget.

Hur är söktrycket för utbildningen?

- Ser man till söktrycket till psykoterapeutprogrammet på nationell nivå så har det under senare år avtagit något. Det är inte en lika självklar vidareutbildning längre. På KCP så ser vi att söktrycket legat ganska konstant, men kan notera en viss ökning av gruppen Psykologer de senaste åren. Det kan ha att göra med att det finns en specialistgren inom ramen för programmet. Man bör även komma ihåg att det är en omfattande utbildning som man förväntas gå parallellt med samtidig yrkesverksamhet. En situation som ställer stora krav på individen.

Vad tycker studenterna om utbildningen?

- Vi ser dock generellt att studenterna är mycket nöjda med utbildningen och det åtagande som ligger i den, samt att de uppfattar att de lär sig väldigt mycket och utvecklas i sin behandlarroll. Här bör man ju även nämna att bakom utbildningen ligger ett omfattande utvecklingsarbete av ett engagerat och mycket kompetent lärarlag.

För mer information

Klicka här för mer information om KCP