4 Utbildning för psykiatrin

Utbildningarna som Centrum för psykiatriforskning ansvarar för är på tre nivåer: högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, fortbildning och forskarutbildning. Alla utbildningar är väl förankrad i forskning samt har fokus på ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Läkarprogrammet med klinisk och verksamhetsnära undervisning

CPF ansvarar för flera moment på Läkarprogrammet. Den här undervisningen skiljer sig från många andra grundutbildningsprogram då en stor del av lärandet sker i en klinisk miljö genom VIL, verksamhetsintegrerat lärande.

På termin 9 ingår momentet psykiatri och beroendelära i kursen ”Klinisk medicin med inriktning Neuro, sinnen, psyke”. Under 2022 har 312 studenter fördelade på fyra omgångar om vardera 7,5 veckor studerat momentet. CPF ansvarar även för undervisningen i barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet. På termin 10 sker den barnpsykiatriska undervisningen som ett delmoment motsvarande 3 kursdagar inom ramen för ”Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling”. Under 2022 deltog 311 studenter fördelade på fyra omgångar.

På termin 11 ansvarar CPF även för en studentvald kurs ”Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri”, fem veckor lång. Under 2022 gavs kursen till sammanlagt 25 studenter fördelat på två kurser. Detta är det enda tillfället där läkarstudenter har VIL inom barn- och ungdomspsykiatri.Prioriteringar och mål under 2022

Utveckling av kvaliteten på VFU har varit en av de prioriterade aktiviteterna under det gångna året, och kommer att fortsätta vara det framåt.

 

"Det blir en central uppgift för CFP och de kliniska verksamheterna att öka studenternas delaktighet i vården, och att stärka handledning och bedömning i VFU för att klara uppdraget i det kommande legitimationsgrundande programmet."

 - Marie Dahlin, docent, överläkare och programdirektor Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Marie Dahlins uppdrag är dels som koordinator för grundutbildning i psykiatri på CPF, dels är hon utlånad centralt som programdirektor för KI:s läkarprogram. I den funktionen är hon ansvarig för hela de elva, respektive 12, terminer långa programmen.

- I det senare uppdraget, som tar huvuddelen av min tid, arbetar jag med lärare, grundutbildningsansvariga och stundom prefekter på nästan alla KI:s institutioner, och självklart med studenter från programmens alla delar, säger Marie. 

Fokus i arbetet just nu är att skapa ett program som blir en termin längre, vilket ska leda till legitimation, utan AT. Det innebär att målen på alla kurser sätts högre än i det tidigare programmet, ett större fokus på etik, professionalism, kliniska färdigheter och så småningom självständighet. 

Det genomförs nu ett intensivt arbete, dels med att implementera helt nya kurser i det sexåriga, legitimationsgrundande programmet, dels med att på ett rättssäkert sätt avveckla det 5,5-åriga programmet som ger en annan examen.

Maries bakgrund som psykiater är en styrka för förändringsprocessen ur många perspektiv, som att kunna leda både i med och motgång.

- Processerna, som pågår och kommer att pågå under flera år, är utvecklande och stimulerande, men också stundom smärtsamma. De innebär både osäkerhet och en del rivalitet, men stundtals hög arbetsbelastning för många medarbetare. Då är det mitt ansvar att leda studenterna i rätt riktning mot arbetsglädje och se till den stora potentialen i våra samarbetsmöjligheter som finns, avslutar Marie. 

Anna Lundh - ansvarig för grundutbildningen inom barn- och ungdomspsykiatri

CPF hälsade under året Anna Lundh, barnpsykiater, välkommen som ansvarig för grundutbildningen inom barn- och ungdomspsykiatri. Anna Lundh efterträder Eva Serlachius och började sin tjänst i februari. Med tydliga målsättningar och vikten av samverkan är arbetet redan i full gång. Läs mer om Annas bakgrund, roll och utvecklingen framåt.

Berätta kort om din bakgrund och ditt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin

- Jag är utbildad idrottslärare från början och har alltid haft ett stort intresse för undervisning och lärande. Via barnmedicin kom jag i kontakt med barnpsykiatri där jag arbetat sedan 1992. Förutom kliniskt arbete har jag varit ST-studierektor och undervisat på flera utbildningsprogram bland annat för läkare, psykologer och logopeder. Även min forskning har berört lärande och 2012 disputerade jag med en avhandling som handlar om att utbilda personal i ett skattningsinstrument (CGAS) för psykosocial funktion samt hur dessa värden kan användas för verksamhetsuppföljning.
För närvarande är jag processägare för suicidprevention och arbetar även med retrospektiva genomgångar för personal inom VO Psykiatri som varit med om suicid i vården. Ett angeläget arbete som vi alla kan lära oss mycket av, i synnerhet när vi skapar utbildningsaktiviteter rörande suicidprevention.

Vad kommer din roll att vara på grundutbildningen?

- Jag är utbildningsansvarig för barn- och ungdomspsykiatri dels på läkarprogrammet, dels på logopedprogrammet. Min roll blir att både undervisa och att samordna alla seminarier och föreläsningar. Vi är flera i lärargruppen vilket behövs då vår undervisning är fördelad på tre sjukhus samtidigt, de tre barnklinikerna. Förutom undervisning på T9 och T10 så har vi en uppskattad fördjupningskurs, SVK, på termin 11 som är en stor glädje att få ta över och driva vidare. Den har utvecklats av mina företrädare under flera år och är en viktig källa för framtida rekryteringar till BUP.

Hur tänker du framåt och vad ser du särskilt fram emot?

- En av mina första målsättningar har varit att de tre barnklinikerna får lika mycket undervisningstid och det kommer bli så från och med i höst vilket verkligen känns roligt. Vi kommer också utveckla ett moment där BUP och barnmedicin undervisar tillsammans för att visa på komplexiteten och vikten av samverkan.

- Fördjupningskursen ger goda möjligheter att prova nya aktiviteter. Just nu prioriteras utvecklingen av en digital färdighetsträning för suicidriskbedömningar med målsättningen att den på sikt ska bli användbar för alla läkarstudenter på T10. Den kommer även ingå i ett kommande doktorandprojekt.

- Ytterligare viktiga frågor handlar om nya läkarprogrammet. Jag har börjat sätta mig in i TBL, teambaserat lärande, som ska bli KI’s pedagogiska modell framöver. Blir spännande att lära sig mer om.

- Så arbetet är i full gång och jag ser mycket fram emot att fortsätta det fina arbete som lärargruppen på BUP/CNS har utvecklat under många år.

Teambaserat lärande på läkarprogrammet

Under året har undervisningsformen teambaserat lärande, TBL, utvecklats för alla tre psykiatrisiter; Huddinge, S:t Göran och Solna. Även beroendedelmomentet, har utvecklat och implementerat TBL-moduler. Huddinge har utvecklat en TBL-modul om affektiva sjukdomar, S:t Göran om psykotiska syndrom, och Solna och beroende om differentialdiagnostik och samsjuklighet.

 

Dimitrios Andreou, examinator på kursen Neuro, sinnen, psyke, inom vilken psykiatrin undervisas arbetar med TBL och examinationsutveckling för Läkarprogrammet och berättar nedan om fördelarna och vilka positiva effekter man kan med TBL som undervisningsform. 

Berätta, hur har ni arbetat med TBL under året och mer konkret hur arbetar man med TBL som undervisningsform?

- TBL är en mycket interaktiv, lärorik och rolig undervisningsform både för studenterna, men också för lärare och administratörer som deltar. När vi designar en TBL-modul behöver vi skapa/välja förberedelsematerial (t ex live föreläsningar, förinspelade föreläsningar, inläsning av kapitel i kurslitteratur, läsa något på en specifik websida) och ett antal frågor. Förberedelsefasen ska vara på schemalagd kurstid. När studenterna sedan ”kommer” (de kan komma IRL eller digitalt; vi har provat båda alternativen med bra resultat) har de redan kunskaper, och vi börjar direkt med ”bastester”. Bastester består av ett antal multiple choice frågor som studenterna först svarar individuellt och sedan i små grupper (6-8 studenter). Sedan samlas vi allihopa, dvs alla studenter och lärare, och diskuterar dessa frågor och studenternas svar (uppföljning). Sedan, får studenterna mer komplicerade uppgifter (tillämpningsövningar), t ex ett patientfall med ett antal frågor. En viktig del av TBL är självvärdering och kollegial återkoppling som vi också har börjat implementerat.

Vilka positiva effekter ser ni med TBL?

- TBL handlar ju inte alls om en ren överföring av kunskap som en katedral föreläsning gör (om den inte är interaktiv), utan studenterna är betydligt mer aktiva och interaktiva vilket gynnar djupinlärning. TBL fokuserar mest på tillämpning av kunskap vilket också gynnar djupinlärning. Vi ser tydligt att team presterar mycket bättre än individer när vi jämför andel rätta svar från team och individer. Under TBL-bastesterna, tränas studenterna i att svara på samma frågetyper som vid examinationer som är ett sätt att få konstruktiv länkning i kursen. Även om det finns undantag, (enstaka studenterna som har kommenterat att den modellen inte passar deras lärstilar) är vår erfarenhet att studenterna upplever TBL inte bara som mer lärorik men också som ett roligare sätt att lära sig. Även våra deltagande lärare trivs med processen.

Examinationsutveckling har varit en annan del av 2022, hur har arbetet gått och vilka förändringar kommer vi kunna se framåt?

- Under de senaste åren har vi utvecklat våra skriftliga examinationer som består nu enbart av Single Best Answer frågor (SBA) som är en typ av multiple choice frågor som i regel har ett scenario/patientfall, är på högre nivå (kallas för ’informed tasks’) och examinerar tillämpning av kunskap och inte memorering av detaljer. Däremot avspeglar de inte verkligheten så väl,  läkare kommer ju att uppträda i en miljö där de inte har en lista med valmöjligheter. För att adressera detta men samtidigt behålla hög reliabilitet och validitet har frågeformatet Very Short Answer (VSA) föreslagits. Vi har nu vidareutvecklat våra skriftliga examinationer som fr o m nästa examinationstillfälle kommer att bestå av SBA och VSA. Våra lärare med ämneskompetens (psykiatri och beroende) och SBA/VSA-kompetens skriver frågorna, och vår tentamensgrupp reviderar dem. Efter denna process betraktas frågorna som fastställda, ”ready to use”.

Forskarskolan – nionde generationen studenter har läst tre specifika psykiatrikurser

Under 2022 har den pågående generation 9 av forskarskolan i klinisk psykiatri gått sitt andra och tredje block och i början av 2023 kommer de att avsluta forskarskolan med sitt fjärde och sista block. Under årets kursveckor har det varit tre specifika psykiatrikurser: psykometri, neurobiologi och metoder inom interventionsforskning.

"En fördel med årets kursveckor har varit att de kunnat hållas fysiskt på plats till största del, vilket möjliggjort att studenterna haft tid att ses, prata och nätverka med varandra, vilket uppskattats av studenterna."

- Katarina Howner, leg. läkare, docent och direktor för Forskarskolan

 

Under block tre i september hölls även en kursmiddag med styrgruppen för forskarskolan i psykiatri och det gavs tillfälle för studenterna att tacka av den tidigare ordförande i styrgruppen, Clara Hellner och en annan tidigare Uppsala representant i styrgruppen, Lisa Ekselius.

Den 15 december 2022 öppnade utlysningen för nästa omgång av forskarskolan i klinisk psykiatri som startar hösten 2023.