1 Navet för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är ett kunskapscentrum för psykiatri, med delat huvudmannaskap mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vårt uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning, samt att utveckla och implementera evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården.

Centrum för psykiatriforskning är en universitetssjukvårdsenhet, det innebär att vi är en länk mellan akademi och de psykiatriska klinikerna. Det innebär i sin tur att vi bedriver klinisk forskning av hög kvalitet och bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård. Detta genom att överföra forskningsresultat till praktisk vård samt genom att utvärdera metoder. Som en del av uppdraget att vara en USV-enhet ansvarar CPF för kurserna i vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet och för VFU.

CPF ska verka på vetenskaplig grund och skapa goda förutsättningar för kliniknära forskning och vara en brygga mellan akademi och Region Stockholms psykiatri. Huvuddelen av CPF:s kliniska studier bedrivs inom psykiatrin i Stockholm där ett flertal av våra forskare även arbetar. Många av våra forskare deltar också  i utvecklingsarbete på klinikerna och likaså är många lärare och kursansvariga i de utbildningar vi ger. 

I enlighet med vårt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska CPF, utifrån verksamheternas behov, utföra utbildning och utveckling samt sprida och stödja implementering av kunskap och arbetssätt inom psykiatri Region Stockholm och upphandlade vårdgivare samt Region Gotland.

"CPF:s målsättning är att vara en ledande aktör och nav för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling. Vi vill öka kunskapen om psykiatriska tillstånd och dess orsaker för att stärka och vidareutveckla förebyggande insatser och behandling för psykisk ohälsa. Genom vårt arbete hjälper vi till att förbättra den psykiatriska vården i Sverige."

-Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning

Enheter

Internt är CPF organiserat i sex enheter i linje med det övergripande uppdraget. För att fullfölja uppdraget har vi också nära samarbeten med de andra centrumbildningarna inom SLSO och med Karolinska Institutet.

Enheterna är:

  • ANDTS
  • Fortbildning
  • Kompetenscentrum för psykoterapi
  • STAD
  • Stödlinjen
  • Utveckling och implementering

Strategiska satsningar

Nedan kan presenterar vi våra nätverk för medarbetare och ett urval av årets strategiska satsningar för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats och främja kunskapsutbyte.

CPF:s nätverk med syfte att skapa möjligheter

Under 2022 arrangerade CPF nätverksträffar för doktorander, postdoktorer och forskargruppsledare. Nytt för året var preventionsnätverket som anordnades under hösten. 

Nätverket för doktorander

I juni arrangerades CPF:s första nätverk som samlade alla doktorander från våra 24 forskargrupper. Syftet var att främja samarbeten och skapa möjlighet för doktorander från olika forskningsmiljöer att träffas och interagera.

Förutom workshops, nätverkande och inspiration fick doktoranderna bland annat lyssna på Kristina Aspvall som berättade om sina erfarenheter som doktorand. På förmiddagen presenterade även CPF:s Core Facility grupp hur de kan stötta och hjälpa doktoranderna framåt. Eftermiddagen bjöd på inspirationsföreläsningen “Masking in Psychotherapy Research” som presenterades digitalt av Erik Andersson från sektionen för psykologi. Philip Lindner och Helena Fatouros-Bergman berättade även hur man framgångsrikt skriver anslagsansökningar och hur man bäst planerar en budget för sina beviljade anslag. Framåt kommer CPF att arrangera nätverksträffar för doktorander årligen. 

CPF ökar insatserna för det förebyggande arbetet inom psykisk hälsa

Under hösten startade även CPF ett preventionsnätverk för våra forskare med syfte att öka insatserna för det förebyggande arbetet inom psykisk hälsa. Som inspiration presenterades en stor bredd av preventionsprojekt, från tidiga insatser i skolmiljö till minskad fylla i nöjesmiljöer. Ett fokus under dagen var samtal om möjliga framtida forskningssamarbeten.

CPF:s Core Facility - unik kompetens för att hjälpa våra forskare

För att ständigt utveckla och stötta våra olika forskargrupper har verksamhetens Core Facility grupp under 2022 träffat alla forskargrupper med gemensamma workshops. Gruppen består av personer som stödjer CPF:s forskare med alla frågor som rör forskningsregler, stöd med administration, kommunikation och kompetens inom digitalt- och grafiskt material för forskning och utbildning. Målet var att presentera teamets arbete och även förstå behoven för varje forskargrupp.

Nedan kan ni se presentationsfilmer om stödet till forskarna.

Inkluderande arbetsplats

CPF arbetar strategiskt med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Under året har även satsningar inom hållbarhet genomförts. Se filmen som berättar om hur det är att arbeta på CPF och hur vi jobbar med de frågorna.

Att jobba på Centrum för psykiatriforskning

Balans i det hybrida arbetslivet

Hybridkontoret som dök upp under pandemin förespås vara här för att stanna. Trots fördelar så har hemmajobb emellertid visat sig ha negativa sidor som behöver hanteras. CPF anordnade under hösten en föreläsning med konkreta tips och diskussioner för att inspirera till kreativa lösningar för att hjälpa medarbetarna att hitta sin balans mellan arbete och fritid och uppnå en hållbart hög arbetsfunktion på hybridkontoret.

CPF fortsätter att jobba kontinuerligt med distansarbete och hållbarhet, eftersom dessa frågor kommer att vara i fokus framöver.

Nya teamledare med stor potential att bli framtida forskningsledare inom psykiatrin

KI införde under året en ny delegation inom forskargrupperna vilket är teamledare (TL). En TL fungerar som ett extra ledarskapsstöd i en forskargrupp för att kunna utveckla och stärka teamet och forskargruppen. TL bedriver sin egen forskarlinje med potential att inom några år kunna bli forskargruppsledare med en egen forskargrupp, alternativt långsiktigt ansvara för ett avgränsat verksamhetsområde inom forskargruppen.

Under 2022 har följande blivit teamledare på CPF: Anna Sidorchuk, Lorena Fernandez de la Cruz, Volen Ivanov, John Wallert, Mikael Tiger, Benjamin Bohman och Sigrid Salomonsson.

Publika webbinarier

Som en del i tredje uppgiften: (vid sidan av huvuduppgifterna, utbildning och forskning) att dela med sig av kunskap, har CPF under året arrangerat digitala publika seminarier. Ända sedan pandemin satte stopp för stora folksamlingar så har vi gått över till digital format. Under 2022 arrangerade CPF tre publika webbinarier om depression och suicidprevention som var och en har lockat hundratals deltagare. Samtliga webbinarier är inspelade och går att se i efterhand här.

Depression och nya behandlingar

Moderator för seminariet var Diana Pascal psykiatriker och med. dr. Deltagare var Johan Lundberg, professor och specialist i psykiatri, Sigrid Salomonson leg. Psykolog och med. dr, Mikael Tiger, docent, specialist i psykiatri och överläkare, Anna Ökvist, med. dr och neurovetenskaplig sakkunnig på hjärnfonden.

Se webbinariet

Kan vi förutsäga suicid?

Fyra svenskar dör av suicid varje dag. Vården gör stora ansträngningar att identifiera personer i riskzonen men hur väl kan vi förutsäga suicid?

Se inspelningen av ett digitalt samtal med Seena Fazel som är professor vid Oxford University och ledande forskare inom riskbedömning av suicid.

Moderator var professor Christian Rück och panelen bestod av Lina Martinsson, överläkare och verksamhetschef, Karin Schultz generalsekreterare för MIND och Rickard Bracken generalsekreterare för Suizide Zero.

”Can genetics predict suicide?” om forskning på geners roll för suicid

På webbinariet med föreläsaren Niamh Mullins, biträdande professor i psykiatrisk genomik vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, diskuterades med panelen genetikens roll för suicid, vad detta betyder och de insikter genetisk forskning kan erbjuda. Samtalet leddes av John Wallert, leg. psykolog och postdoktor i Christian Rücks forskargrupp och panelen bestod Hilary Coon professor i psykiatri vid University of Utah och Manne Sjöstrand psykiatriker och etikforskare vid Karolinska Institutet. 

Se webbinariet