1 Navet för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är ett kunskapscentrum för psykiatriska tillstånd med uppdrag att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning, samt att utveckla och implementera evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården.

CPF ska verka på vetenskaplig grund och skapa goda förutsättningar för kliniknära forskning och vara en brygga mellan akademi och Region Stockholms psykiatri. CPF är driftsneutralt och riktar sig i första hand till psykiatriska verksamheter inom Region Stockholm. Utgångspunkten för CPF:s arbete är bästa tillgängliga evidens inhämtat från regionala, nationella och internationella kunskapsorgan.CPF är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och är kopplat till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet som är en av de största avdelningarna på Karolinska Institutet. CPF är en universitetssjukvårdsenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

"CPF målsättning är att vara en ledande aktör och nav för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling. Vi vill öka kunskapen om psykiatriska tillstånd och dess orsaker för att stärka och vidareutveckla förebyggande insatser och behandling för psykisk ohälsa. Genom vårt arbete hjälper vi till att förbättra den psykiatriska vården i Sverige."

-Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning

Huvuddelen av CPF:s kliniska studier bedrivs inom psykiatrin i Stockholm där ett flertal av våra forskare även arbetar. Flertalet av våra forskare deltar också  i utvecklingsarbete på klinikerna och likaså är många lärare och kursansvariga i de utbildningar vi ger. CPF har ett brett uppdrag i att utbilda inom psykiatrin, både inom SLSO och inom de upphandlade privata psykiatriska aktörerna.

CPF:s olika enheter

Forskning - har som uppgift är att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen i Stockholm.

Utbildning - erbjuder utbildningar på tre nivåer; grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning förankrad i dagsaktuell forskning med ett tydligt vårdnära fokus.

Fortbildning – vidareutbildning för psykiatrin och beroendevården. 

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) – utbildning och kvalitetssäkring inom psykoterapi.

Utveckling och implementering – metodutveckling för psykiatrin.

STAD - forskning, utbildning och metod inom alkohol- och drogprevention.

Stödlinjen - för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga. 

CPF i siffror

Totalt har CPF omkring 400 anställda med anknutna forskare och lärare, på hel- eller deltid.

Under 2022 omsatte CPF total x Mkr med vår systerorganisation på KI inräknad. En stor del av omsättningen var externa forskningsmedel sökta i konkurrens.

Anslag 2022

                                                                                    
CPF har fått flera nya anslag 2021, som gällde för 2022- dessa inkluderar ALF medicin, ALF pedodogic, Region Stockholm innovationsfond, Forte, VR, Söderström königiska, SRA och Childhood foundation.   

Nedan grafer visas CPF:s antal doktorander, post-docs, docenter och professorer under 2022:

  • Totalt sett av CPF:s doktorander är det x män och x kvinnor.

 

  • Totalt sett av CPF:s post-docs är det 24 män och 29 kvinnor.

  • Totalt sett av CPF:s docenter är det 15 män och 11 kvinnor.

 

  • Totalt sett av CPF:s professorer är det 11 män och 4 kvinnor. 

 

Publikationer med hög nivå under 2022

Totalt antal publikationer uppgick under året till 359 verifierade publikationer.

CPF har en mängd samarbeten och gemensamma publikationer inom vår egen institution samt samarbetar även med andra institutioner vid KI, andra universitet i Sverige samt internationellt som exempelvis USA, Storbritannien, Tyskland, Norge och Australien.

Strategiska satsningar för en hållbararbesgivare

CPF arbetar strategiskt med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Under året har även satningar inom hållbarhet genomförts. 

Se filmen som berättar om hur det är att arbeta på CPF och hur vi jobbar med de olika fårgorna. 

KLIPP IN FILM HUR DET ÄR ATT ARBETA PÅ CPF

Balans i det hybrida arbetslivet

Hybridkontoret som dök upp under pandemin förespås vara här för att stanna. Trots fördelar så har hemmajobb emellertid visat sig ha negativa sidor som behöver hanteras. CPF anordnade under hösten en föreläsning med konkreta tips och diskussioner för att inspirera till kreativa lösningar för att hjälpa medarbetarna att hitta sin balans mellan arbete och fritid och uppnå en hållbart hög arbetsfunktion på hybridkontoret.

CPF fortsätter att jobba kontinuerligt med distansarbete och hållbarhet, eftersom dessa frågor kommer att vara i fokus framöver.

CPF:s Core Facility - unik kompetens för att hjälpa våra forskare

För att ständigt utveckla och stötta våra olika forskargrupper har verksamhetens Core Facility grupp under 2022 träffat alla 24 forskargrupper med gemensamma workshops. Gruppen består av personer som stödjer CPF:s forskare med alla frågor som rör forskningsregler, stöd med administration, forskningskommunikation och kompetens inom digitalt- och grafiskt material för forskning och utbildning. Målet var att presentera teamets arbete och även förstå behoven för varje forskargrupp.

Nedan kan ni se hur Core facilitygruppen stödjer CPF:s forskare. 

CPF:s nätverk med syfte att skapa möjligheter

Under 2022 arrangerade CPF olika nätverksträffar för sina doktorander, post-docs och forskargruppsledare. Nytt för i år var även CPF:s preventionsnätverk som anordnades under hösten. 

Nätverket för doktorander

I juni arrangerades CPF:s första nätverk för våra doktornader från våra 24 forskargrupper. Under dagen kom 30 doktorande med syftet att skapa en möjlighet för doktoranderna att träffas, interagera och skapa ett kollegium för alla doktorander inom psykiatrin. 

Förutom workshops, nätverkande och inspiration fick doktoranderna bland annat lyssna på Kristina Aspvall som berättade om hennes erfarenheter som doktorand. På förmiddagen presenterade även CPF:s Core Facility grupp hur de kan stötta och hjälpa doktoranderna framåt. Eftermiddagen bjöd på inspirationsföreläsningen “Masking in Psychotherapy Research” som presenterades digitalt av Erik Andersson från sektionen för psykologi. Philip Lindner & Helena Fatouros-Bergman berättade även hur man framgångsrikt skriver anslagsansökningar och hur man bäst planerar en budget för sina beviljade anslag. En lyckad dag, framåt kommer CPF att arrangera nätverksträffar en gång om året, för våra doktorander.

CPF ökar insatserna för det förebyggande arbetet inom psykisk hälsa

Under hösten startade även CPF sitt preventionsnätverk för våra forskare med syfte att öka insatserna för det förebyggande arbetet inom psykisk hälsa. Under dagen var det stor bredd på olika preventionsprojekt över hela livsspannet. Från skolprogram till minskad fylla i nöjesmiljöer.

Nya teamledare med stor potential att bli framtida forskningsledare inom psykiatrin

KI införde under året en ny delegation inom forskargrupperna vilket är teamledare (TL). En TL fungerar som ett extra ledarskapsstöd i en forskargrupp för att kunna utveckla och stärka teamet och forskargruppen. TL bedriver sin egen forskarlinje med potential att inom några år kunna bli forskargruppsledare med en egen forskargrupp, alternativt långsiktigt ansvara för ett avgränsat verksamhetsområde inom forskargruppen.

Under 2022 har följande blivit teamledare på CPF: Anna Sidorchuk, Lorena Fernandez de la Cruz, Volen Ivanov, John Wallert, Mikael Tiger, Benjamin Bohman och Sigrid Salomonsson.

Basutredningar - ett gemensamt projekt inom SLSO

CPF har i samarbete med de psykiatriska verksamheterna inom SLSO genomfört en utvärdering av psykiatrisk utredning. Utvärderingen syftade till att undersöka hur kliniker upplever psykiatrisk utredning för att vid behov kunna förbättra utredningsförfarandet. Utvärderingen, som är sammanställd i rapportform, visade att kliniker överlag är positivt inställda till utredningsförfarandet och att de upplever sig som kompetenta att genomföra utredning.

"Vissa förbättringsområden kunde identifieras som kan ligga till grund för kvalitetsförbättring, bland annat om utbildning i psykiatrisk utredning." 

- Benjamin Bohman, projektledare och forskare på CPF