9 Stödlinjen

Stödlinjen för spelare och anhöriga drivs av Centrum för psykiatriforskning på uppdrag av Socialdepartementet. Verksamheten är nationell och erbjuder råd och stöd till personer med spelproblem och deras närstående via telefon, chatt och hemsida. Rådgivningen är kostnadsfri och man behöver inte berätta vem man är vid kontakt.

Personanpassat stöd via telefon och chatt

Ett samtal med Stödlinjen kan ske via telefon eller chatt. Varje samtal utgår från önskemål och behov hos den som tar kontakt, vilket kan vara alltifrån att berätta om sin situation till att göra en konkret plan för att förändra den. Vid behov erbjuds även uppföljande samtal, där den hjälpsökande kan välja mellan att själv ringa in, starta en chatt, eller att bli uppringd av en rådgivare.

Vanligtvis erbjuds upp till tre uppföljande samtal, men vid behov av extra uppföljning kan ytterligare samtal erbjudas. Exempelvis kan extra uppföljning vara nödvändig vid väntetid på att komma till behandling för spelproblem, vid behov av påminnelse om att förlänga spelpaus eller för att stämma av kring mående.

Ett samtal utgår från den hjälpsökandes behov och önskemål

Den genomsnittliga samtalstiden för ett första telefonsamtal under 2022 var 28 minuter. Uppföljande samtal hade en genomsnittstid på 29 minuter. För chattar var den genomsnittliga tiden 39 minuter. Samtalen utgår från den hjälpsökandes behov och önskemål. Rådgivaren verkar för att stötta den hjälpsökande till att formulera sin egen situation, eventuella mål och stötta till en eventuell önskan om förändring. En viktig del i många samtal är även att lindra skammen och förmedla hopp.

En del samtal kan vara av mer informerande karaktär, exempelvis då den som ringer in har mer allmänna frågor. Sådana samtal kan vara med personer som arbetar inom socialtjänst eller hälso-sjukvård och har frågor kring hur de kan stötta kring spelproblem.

Grafik: Ett samtal med Stödlinjen. Vanliga samtalsämnen med personer som spelar: Prata av sig, 45 %, praktiska råd, 41 %, hänvisning 41 %. Vanliga samtalsämnen med anhöriga: Prata av sig 52 %, hänvisning 46%, praktiska råd 32 %.

Lättillgänglighet ökar möjligheten till tidiga insatser 

Att kunna välja mellan telefon och chatt ökar möjligheten till tidiga insatser där den som tar kontakt väljer den kontaktväg som passar bäst för stunden. Samtalet är kostnadsfritt och den som ringer behöver inte berätta vem den är, vilket sänker tröskeln för att ta steget och söka hjälp. Vid väntetid kan den som ringer in lämna sitt nummer och bli uppringd när en ledig rådgivare finns tillgänglig. Rådgivaren som ringer upp kan inte se det lämnande telefonnumret.

För den som inte vill ringa eller chatta, finns information och råd tillgängliga på hemsidan. Problemspelande och riskabelt spelande kan fångas upp via hemsidans självtest med riktad återkoppling. 

Under året valde 18 319 personer att testa sina spelvanor på Stödlinjens webbplats. Det är en ökning mot föregående år då 15 009 personer genomförde testet. Självtestet utgår från screeningsinstrumentet Problem Gambling Severity Index som bland annat innehåller frågor om konsekvenser av spelandet.

Statistik över registrerade kontakter

Under 2022 registrerade Stödlinjens rådgivare totalt 3802 kontakter via telefon, chatt och e-post. Av dessa registrerades 2235 kontakter som verksamhetsrelevanta. Det är i samma nivå som 2021 då 2263 kontakter registrerades som verksamhetsrelevanta. De kontakter som inte är relevanta för verksamheten utgörs främst av felringningar. Fortsättningsvis handlar rapporten enbart om de hjälpsökande kontakterna.

Statistiken är baserad på uppgifter som framkommer i kontakterna som rådgivarna registrerar manuellt. Rådgivarna efterfrågar inte aktivt särskilda uppgifter. Utöver den manuella statistikdatabasen finns tekniska databaser där inkommande kontakter till Stödlinjen registreras automatiskt.

Grafik: Hjälpsökande kontakter 2022. Antal kontakter per kontaktväg: 1224 telefonsamtal, 480 chattar, 258 uppföljande samtal, 273 övriga. Fördelning, hjälpsökande: spelare 1019 (46 %), anhöriga 836 (37 %), övriga 380 (17 %).

Under 2022 var 46 procent av kontakterna personer som själva spelar, 37 procent anhöriga till personer med spelproblem och 17 procent övriga hjälpsökande. Jämfört med andelen spelarkontakter 2021 har andelen minskat med 3 procentenheter samtidigt som andelen anhörigkontakter har ökat med 3 procentenheter. Av kontakterna skedde 66 procent via telefon, 22 procent via chatt och 12 procent via andra kanaler, exempelvis e-post. Till kategorin övriga räknas spelrelaterade frågor från exempelvis yrkesverksamma inom vården, media eller från allmänheten.

Antalet kontakter har varierat över tid

Antal hjälpsökande har varierat mellan 2013 och 2022. En trolig förklaring till det minskade antalet hjälpsökande kontakter från och med 2019 och framåt är införandet av spellagen och självavstängningsregistret Spelpaus. 

Figur 1. Årsjämförelse av antal hjälpsökande kontakter 2013–2022.

2022: 2263 kontakter, varav 1019 spelare, 836 anhöriga och 380 övriga. 

Könsfördelning

Av de hjälpsökande som uppgav kön var 57 procent män och 43 procent kvinnor. Bland de som spelar var 83 procent män medan kvinnor utgjorde 69 procent av de anhöriga. Könsfördelningen bland inkommande kontakter är i stort sett oförändrad från tidigare år.

Figur 2. Könsfördelning av hjälpsökande spelar- och anhörigkontakters förstasamtal (totalt antal kontakter där kön framgick (n=676 för spelare och n=644 för anhöriga).

 

Grafik: Könsfördelning. Spelare: 83 % män, 17 % kvinnor. Anhöriga: 31 % män, 69 % kvinnor.

Åldersfördelning för personer som spelar

Åldersspannet 25–34 är totalt sett det mest representerade bland telefonkontakterna (38 procent) och där dominerar telefonkontakterna. Åldersspannet 18–24 är det näst mest representerade (28 procent) och här är andelen chattar som högst. Se figur 3 för åldersfördelning (observera att uppgifter om ålder enbart förmedlas i cirka 15 procent av chattarna och i cirka 35 procent av telefonsamtalen). 

Figur 3. Åldersfördelning spelarkontakter. Antal kontakter där ålder framgick chattar (n =) 46 och telefonsamtal (n=)198.

Diagram: Åldersfördelning chattar; ≥ 17 år, 7 %; 18–24 år, 65 %; 25–34 år, 20 %; 35–44 år, 2 %; 45–54 år, 4 %; 55–64 år, 2 %; ≤ 65; 0 %. Åldersfördelning telefon; ≥ 17 år, 1 %; 18–24 år, 28 %; 25–34 år, 38 %; 35–44 år, 18 %; 45–54 år, 7 %; 55–64 år, 6 %; ≤ 65; 2 %.

 

Spelformer

Under 2022 registrerades 809 kontakter där personer som spelar uppgav vilka spelformer som skapar problem. Bland dessa var det 45 procent som nämnde kasinospel online som den mest problematiska spelformen, följt av 42 procent som uppgav nätspel utan att specificera närmare, drygt 12 procent uppgav sportspel (betting). Fler än en spelform som skapar problem är möjlig. De spelformer som i störst utsträckning skapar problem bland Stödlinjens hjälpsökande är onlinespel, det vill säga spel med hög tillgänglighet.

För en person som vill förändra sina spelvanor innebär den höga tillgängligheten en extra svårighet. Det är möjligt att spela var som helst via mobiltelefon och utbudet av spelsidor är stort. Avstängningstjänsten Spelpaus är en hjälpsam åtgärd för många som spelar online men rådgivarna fortsätter också frekvent att tipsa om så kallade blockeringsprogram för personer som spelar på olicensierade sidor. Dessa program fungerar för de flesta mobiltelefoner, surfplattor samt datorer och blockerar tillgången till spelsidor.

Figur 4. Huvudsakliga spelformer som orsakar spelproblem. Antal kontakter där huvudsaklig problemspelform framgick (n=) 809.


Diagram: Nätet ospecificerat 36 %, Betting 11 %, Börs och krypto 5 %, Hästar 2 %, Kasino fysiskt 4 %, Kasino nätet 39 %, Poker 2 %, Vegas 1 %, Lotter bingo med mera 1 %. Sedan 2011 drivs Stödlinjen av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska institutet. SLSO är huvudman för Stödlinjen. Verksamheten finansieras genom statsbidrag. Syftet är att förebygga riskbruk eller beroende av spel om pengar genom telefon- och webbaserade stödinsatser.

 

Stöd för dem som inte vågar be om hjälp

Att ta steget att be om hjälp kan vara svårt. I synnerhet då det kommer till spelproblem. Skammen kring spelandet och dess konsekvenser är stor bland dem Stödlinjens rådgivare kommer i kontakt med och sett till nationell statistik över förekomst av spelberoende och problemspelande söker enbart en liten andel hjälp från beroendevården, trots att det finns bra behandling.

Då det kommer till anhöriga kan det utöver skam även finnas löften till den som spelar om att inte berätta för någon. Enligt Folkhälsomyndigheten har anhöriga till personer med spelproblem större risk att drabbas av psykisk ohälsa och problem med ekonomi, relationer och alkohol än övriga i befolkningen. Många anhöriga som kontaktar Stödlinjen berättar att de mår dåligt till följd av spelandet och söker stöd för det. Här fyller Stödlinjen en viktig funktion då det på många orter saknas professionellt stöd för anhöriga till personer med spelproblem.

Att sänka tröskeln för att söka hjälp

Stödlinjen strävar efter att erbjuda stöd i flera olika former. En målsättning är att erbjuda stöd som är anpassat till de hjälpsökandes önskemål och behov.

Möjligheten att prata eller chatta med Stödlinjens rådgivare utan att berätta vem man är, sänker tröskeln för att våga ta steget att prata med någon utomstående. Att kunna välja att få uppföljande samtal eller att kunna välja att faktisk berätta vem man är skapar fler möjligheter. På hemsidan finns information, tips och själhjälpsövningar för den som inte är redo att ringa eller chatta. Självtestet där den som är orolig för sina spelvanor snabbt och enkelt kan testa dem och få direkt återkoppling fångar upp ytterligare behov. Genom att förmedla kunskap och information till yrkesverksamma som möter personer med spelproblem kan våra råd nå ut till fler. En målsättning är att fler yrkesverksamma ska våga fråga för att upptäcka spelproblem så att fler kan få hjälp och stöd.

 

Exempel på samtal till Stödlinjen

"Kvinna i trettioårsåldern ringer in och gråter. Berättar om att hon spelat till och från i tre år och nu senaste dygnet har hon spelat bort en större summa. Hon har inte sovit på hela natten, inte heller fått i sig någon mat. Hon berättar att hon under hela den här tiden har hållit allt inom sig, vill absolut inte kontakta kommunen eller sjukvården för behandling då hon är rädd för att socialtjänsten ska ha synpunkter på hennes förmåga att ta hand om barnen. Kvinnan säger att hon känner stor lättnad av att börja prata med någon och är i första samtalet inte alls redo att öppna upp och prata med någon annan är just Stödlinjen."

"Föräldrar till vuxen man ringer in. Sonen har spelat under många år och de har vid flera tillfällen hjälpt till med pengar till hyra, mat och skulder. I går berättade sonen att han har spelproblem och att han har skulder på nästan en miljon som är på väg till Kronofogden. Sonen är förtvivlad och har självmordstankar. Föräldrarna känner mycket stor oro att han ska skada sig själv. De har sagt till sonen att det bara är pengar och att de kan försöka gå in som borgenärer för att täcka skulden. De är oroliga att det inte är möjligt då de inte har något sparande och deras pension knappt räcker till löpande kostnader. De har redan gett sonen alla pengar de har. Hade googlat och hittat vårt nummer, är glada att de så snabbt fick möjlighet att få prata med någon."

"Kvinna i trettioårsåldern har varit spelfri med hjälp av självavstängning på Spelpaus.se. Hon har nu återfallit och spelat på ett utländskt spelbolag och undrar om det är möjligt att stänga av sig även från dem. Vi pratar om blockeringsprogram och andra sätt att skydda sig från spel. Till nästa samtal ska hon fundera på om hon vill söka behandling för sitt spelande."

"Person i chatten berättar att hen är 16 år och orolig för sitt spelande om pengar. Vill ha hjälp men vågar inte berätta om sitt spelande för sina föräldrar. Vi chattar en stund, därefter blir chatten tyst. Efter cirka 20 minuter återkommer personen och skriver att hen just berättat för föräldrarna om spelandet. Föräldrarna är förstås oroliga, men vill hjälpa hen. Personen berättar att hen känner sig lättad."

"Man i tjugoårsåldern berättar att han spelat om pengar sedan han var femton. Sedan han fyllt arton har summorna ökat. Hans föräldrar har försökt hjälpa och stötta honom, bland annat genom att ta hand om hans pengar. Han är tacksam för stödet men känner att det inte räcker. Idag är första gången han pratar med en professionell person om sitt spelande och han säger att det är skönt att prata med någon han inte känner. Även om han tycker det är svårt så beskriver han hög motivation till att vilja sluta."

"Man ringer in om sin mamma som är i åttioårsåldern. Hela familjen känner till att hon spelar för mycket, men hon blir arg då de försöker prata med henne. Spelandet har länge varit en viktig social aktivitet för modern, men de negativa konsekvenserna påverkar hela familjen, som oroar sig för henne då hon ofta halkar efter med viktiga räkningar och behöver låna pengar. Mannen och hans syskon vill försöka prata med henne igen och vi pratar om hur man kan planera inför och formulera sig under samtalet för att undvika att mamman går i försvar och lyssna på dem."

Råd, information och självhjälp på webben

Under 2022 lanserades Stödlinjens nya hemsida. Målsättningen med den nya hemsidan är att den ska erbjuda utförligt stöd och information för personer som inte vill eller vågar kontakta en rådgivare. Den nya plattformen ger nya förutsättningar att kunna vidareutveckla innehåll och funktioner på hemsidan, ett arbete som är pågående.

Den nya sidan erbjuder en ökad tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Det tidigare självhjälpsprogrammet är avslutat, men innehållet i programmet har legat till grund för information och övningar som nu finns tillgängligt utan att användaren behöver skapa ett konto eller logga in. 

Under året har Stödlinjen även arbetat med att utveckla en chattbot som ska kunna avlasta och komplettera rådgivarna. Arbetet har möjliggjorts genom medel från Region Stockholms innovationsfond. I den första fasen av utvecklingen har chattboten fått funktionen att kunna lotsa personer som egentligen söker ett spelbolags kundtjänst rätt. Chattboten ska även kunna hjälpa rådgivarna att samla in anonyma statistikuppgifter innan en chatt startar.

Året i korthet – ett urval av aktiviteter

Deltagande under socionomdagar

Utbildning i psykiatrisk samsjuklighet, samtliga rådgivare

Planeringsdagar för Stödlinjen december 2022

Gemensamma aktiviteter för Stödlinjen under 2022

Under året har Stödlinjen även deltagit på olika evenemang

  • Föreläsning vid CPF:s nätverksträff för behandlare, maj 2022
  • Föreläsning under temadag om spelproblem arrangerad av länsstyrelserna i norr, nov 2022.
  • Föreläsning vid heldagskonferens om Spel om pengar arrangerad av RFMA (Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk).

Kontakt och mer information

Stödlinjen strävar efter att erbjuda ett professionellt stöd av hög kvalitet, oavsett var den som söker oss befinner sig. I samtal eller chatt står alltid den hjälpsökandes behov och önskemål i centrum. Informationen på hemsidan möter upp och bekräftar dem som ännu inte vågat ta steget och kontakta oss.

Kom till Stödlinjen