Tendens till positiva resultat av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den svenska kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Skolfam medför små förbättringar av perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga bland familjehemsplacerade barn. Det visar en effektutvärdering av Natalie Durbeej och Clara Hellner Gumpert som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Effektutvärderingen redovisas i en ny rapport från CPF. 

Nya resurscentrum för psykisk hälsa

I den årliga överenskommelsen om psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa en nyhet

Stockholm Psychiatry Lectures

Vikram Patel: Psychological Treatments for the World: Lessons from Low and Middle Income Countries.   

October 5 2016 at Karolinska Institutet, Stockholm.

 

Utökad hjälp till spelmissbrukare

Regeringen vill att spelmissbruk ska likställas med annat missbruk. Dessutom föreslås bland annat att kommunerna ska få ett tydligare ansvar för att jobba mot spelmissbruk, enligt det förslag som lämnas till riksdagen

Anne Berman Intervjuas i "Suntarbetsliv"

De flesta som dricker för mycket söker inte behandling, bland annat för att inte uppfattas som en klassisk missbrukare. Det kan vara mindre utlämnande att söka hjälp framför datorn. Anne H Berman utvecklar metoder för att lösa ett lika svårt som vanligt arbetsplatsproblem

Tvångsåtgärder hos barn ses över

Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa har fått i uppdrag att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder hos barn

Interpersonal violence and the prediction of short-term risk of repeat suicide attempt

En ny artikel publicerad av Axel Haglund

Ehälsostudie.se

Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till att människor i Sverige är sjukskrivna. Vi tror att webbaserade självhjälpsprogram kan vara en bra hjälp för de som inte har så allvarliga problem.

"Mental illness and suicide after self-harm among young adults- long-term follow-up of self-harm patients, admitted to hospital care, in a national cohort"

En artikel av Karin Beckman, publicerad i Psychological Medicine

Vår studie handlar om självskador hos unga och hur dessa påverkar risken att drabbas av psykisk sjukdom eller självmord senare i livet.