Fortbildningens nyhetsbrev

Prenumerera till Centrum för psykiatriforskning och Fortbildningens nyhetsbrev. Vårt syfte med detta nyhetsbrev är att du ska kunna läsa mer om våra kurser och enkelt klicka in och anmäla dig på länken i nyhetsbrevet

 

UTLYSNING AV EKONOMISKT FORSKNINGSSTÖD TILL DOKTORANDER 2018

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för år 2018. Stödet kommer i första hand riktas mot doktorander som är i senare fas av forskarutbildningen, med beaktande av till exempel publikationer och genomförd halvtidskontroll. 

Ansökan om doktorandmånad

Ansökan görs genom att fylla i för ändamålet särskild blankett. Blanketten ska fyllas i, skrivas ut och därefter signeras innan den skickas till Lena Brorsson, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Den signerade blanketten kan också scannas och e-postas till

lena.brorsson@sll.se

Ansökan senast den 31 maj 

UTLYSNING AV EKONOMISKT FORSKNINGSSTÖD TILL POST DOC INOM PSYKIATRI

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för högst fyra post docs för att främja den kliniskt inriktade forskningen. ALF-medel för kliniskt inriktad medicinsk forskning avser ett brett ämnesperspektiv och forskning av sådan kvalitet och sådant innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till nydisputerade kliniskt verksamma forskare. 

Läkemedel mot återfall i amfetaminberoende - ett steg närmare att förstå mekanismen för naltrexon

Antalet individer i världen som använder amfetamin är större än det för heroin och kokain tillsammans. Trots detta är det mycket färre som får behandling, och det har saknats läkemedel som förebygger återfall i amfetaminberoende. I en ny studie publicerad i Translational Psychiatry, undersöktes effekten av naltrexon på amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning i hjärnan med PET och mikrodialys för att belysa verkningsmekanismen. Naltrexon hade ingen mätbar effekt på dopaminfrisättning efter akut amfetamintillförsel, men dämpade amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning efter att amfetamin givits under en längre tid. Detta kan tyda på att opioidsystemet rekryteras i allt högre grad då ett intermittent bruk av amfetamin övergår i ett beroende. En tidigare klinisk prövning (Jayaram-Lindström et al., 2008) har visat att naltrexon minskar andelen amfetaminpositiva urinprover, ökar retention i behandlingen och andelen patienter som uppnår kontinuerlig drogfrihet. Dessa positiva resultat har även kunnat upprepas i senare kliniska prövningar (Tiihonen et al., 2012, Ray et al., 2015). Som ett resultat av denna forskning ingår naltrexon sedan 2015 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (rekommendationsgrad 4) det första läkemedlet på denna indikation.  

Tendens till positiva resultat av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den svenska kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Skolfam medför små förbättringar av perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga bland familjehemsplacerade barn. Det visar en effektutvärdering av Natalie Durbeej och Clara Hellner Gumpert som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Effektutvärderingen redovisas i en ny rapport från CPF. 

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Det finns en förhöjd risk för att bli dömd för våldsbrott om man vårdats för självskadebeteende, visar en ny studie som doktorander och forskare vid CPF har gjort i samarbete med Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Studien, som är en registerbaserad studie innefattande alla svenska medborgare födda mellan 1982 och 1998, publicerades nyligen i JAMA Psychiatry.

”Man har länge misstänkt att det finns ett samband mellan att vara våldsam mot sig och vara våldsam mot andra, och vår studie bekräftar detta”, säger Hanna Sahlin, doktorand och anställd vid CPF. Studien visar att det omvända också gäller – att personer som dömts för våldsamma brott också löper en förhöjd risk att vårdas för självskadebeteende. ”Sammantaget tyder detta på att självskadebeteende och våldsamhet mot andra delar en underliggande sårbarhet, och vi hoppas att den här studien kan inspirera till forskning som undersöker vad denna sårbarhet är och hur vi bäst kan behandla den”, säger Hanna Sahlin

Doktorand vid CPF utsedd till årets transhjälte

Cecilia Dhejne, överläkaren, psykiatern, kliniska sexologen och doktorand vid CPF utsedd av föreningen Tranföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) till årets transhjälte. Detta är första gången någon från sjukvården har fått denna utmärkelse. Priset har tidigare gått till personer inom juridik och politik bla till Barbro Westerholm, Ulrika Westerlund och Erik Ullenhag.

Motivationen för priset:  Cecilia Dhejne har varit i framkant i arbetet med att modernisera vården för könsdysfori. För hennes strävan att vården ska svara mot behoven hos alla i den heterogena grupp som söker vård och hjälp.

 

 

CPF Forskare och BRIS i projekt för barn som flytt

Organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, har inlett ett arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt. De ska bland annat erbjuda stödgrupper och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Forskare vid Karolinska Institutet ska hjälpa till.

– Vi ska ta fram kunskapsunderlag och delta i projektgruppen. Vi ska också bevaka forskningen på området och skapa kontakter med både forskare och praktiker, säger Clara Hellner Gumpert,chef för Centrum för Psykiatriforskning.

Under 2015 anlände över 70 000 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.