Grundläggande utbildning för personal

Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård erbjuds alla skötare och sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Syftet är att höja kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården genom ökad kunskap i grundläggande psykiatri och förbättrade färdigheter i omvårdnad. Kurserna ges årligen av CPF utveckling & implementering.

Kurserna vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning som arbetar i psykiatrisk heldygnsvård. Under kurserna ges deltagarna verktyg för att utveckla kunskap i och praktiskt tillämpning av omvårdnad i det dagliga arbetet samt utöka samverkan med vårdgrannar. Utbildningen syftar också till ett ökat intresse och lust hos deltagarna att vilja lära sig mer och känna yrkesstolthet.

CPF:s utbildningsledare står för planering och administrering av delkurser, stöd till kursdeltagarna samt examination och kursintyg. De föreläsare som engagerats är, med få undantag, kliniskt verksamma personer med stor samlad kompetens. Utvärderingarna har visat att kursdeltagarna är mycket nöjda. Utbildningarna är avgiftsfria och kurslitteratur ingår

Medarbetaren bestämmer själv tillsammans med chefen i vilken ordning samt om man vill gå alla kurser, några eller någon enstaka. Det är inte nödvändigt att gå Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård först. Kurserna består av:

Föreläsningar, seminarier och berättelser ur egen erfarenhet

Undervisningen består av föreläsningar i helgrupp, individuella hemuppgifter och seminarier i mindre grupper. Berättelser och reflektioner från personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och heldygnsvård är också en del av undervisningen.

Under seminarierna arbetar vi i mindre grupper (uppdelade utifrån profession). Seminarierna utgår ifrån ett antal frågeställningar och deltagarna reflekterar aktivt utifrån situationer de ställs inför i sitt arbete. Videodemonstrationer, träning av praktiska färdigheter och att dela med sig till varandra av erfarenheter och tankar är en viktig del av undervisningen.

Hemuppgifterna består i att förbereda sig inför seminarierna genom att ta del av kurslitteratur och reflektera över situationer eller företeelser i sitt arbete.

Den längre kursen innehåller en individuell examinationsuppgift. För att godkännas på den längre kursen krävs vid frånvaro krävs att deltagaren gör en ersättningsuppgift som godkänns av kursansvarig.