Skriv ut den här sidan

Kompetensutveckling- Utbildning i grundläggande psykiatri

Denna modul ska bidra till att patienter inom heldygnsvården skall få ett professionellt bemötande och en god och säker vård av hög kvalitet. 

Vad innebär ”Utbildning i grundläggande psykiatri”?

Utvecklingsmodulen ”Utbildning i grundläggande psykiatri” var under 2011-2014 ett delprojekt i Heldygnsvårdsprojektet Parasollet. Vid projektstart gjordes en inventering av utbildningsbehovet inom heldygnsvården. Via denna inventering skapades ett antal kurser utifrån psykiska sjukdomar och problemområden. Sedan starten har flera kurser genomförts, utvärderats och förbättrats till att nu omfatta:

  • Bipolära sjukdomar, missbruk och beroende. (Delkurs 1, 9 dagar).
  • Psykoser (Delkurs 2, 10 dagar).
  • Personlighetsstörningar och självdestruktivt beteende (Delkurs 3, 3 dagar).
  • Även fristående föreläsningar med aktuella teman arrangeras

Vad är mål och syfte med "Utbildning i grundläggande psykiatri"?

Målet är att samtliga skötare och sjuksköterskor (utan specialistutbildning i psykiatri) som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län ska genomgå delkurserna. Syftet är ökad kunskap, större förståelse, möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap i det dagliga arbetet samt utöka samverkan mellan psykiatriska verksamheter och vårdgrannar.

Utbildningen syftar också till ett ökat intresse och lust hos deltagarna att vilja lära sig mer och känna yrkesstolthet.

Vad kan CPF erbjuda?

CPFs utbildningsledare står för planering och administrering av delkurser, stöd till kursdeltagarna samt examination och kursintyg. De föreläsare som engagerats är, med få undantag, kliniskt verksamma personer med stor samlad kompetens. Utvärderingarna har visat att kursdeltagarna är mycket nöjda. Utbildningarna är avgiftsfria och kurslitteratur ingår. CPF tillhandahåller utbildningslokaler på Norra Stationsgatan 69, 6 tr.