Grundläggande utbildning för personal

Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård erbjuds alla skötare och sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Syftet är att höja kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården genom ökad kunskap i grundläggande psykiatri och förbättrade färdigheter i omvårdnad. Kurserna ges årligen av CPF utveckling & implementering.

Målet är att samtliga skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning som arbetar i psykiatrisk heldygnsvård. i Region Stockholm ska genomgå delkurserna. Under kurserna ges deltagarna verktyg för, att utveckla sin handlingsberedskap i det dagliga arbetet samt utöka samverkan med vårdgrannar. Utbildningen syftar också till ett ökat intresse och lust hos deltagarna att vilja lära sig mer och känna yrkesstolthet.

CPF:s utbildningsledare står för planering och administrering av delkurser, stöd till kursdeltagarna samt examination och kursintyg. De föreläsare som engagerats är, med få undantag, kliniskt verksamma personer med stor samlad kompetens. Utvärderingarna har visat att kursdeltagarna är mycket nöjda. Utbildningarna är avgiftsfria och kurslitteratur ingår. CPF tillhandahåller utbildningslokaler på Norra Stationsgatan 69, 6 tr.

Kurserna är:

Fördjupningskurser á 2 dagar för:

 

Föreläsningar, seminarier och examination

Undervisningen består av föreläsningar i helgrupp, individuella hemuppgifter och seminarier i mindre grupper. Berättelser och reflektioner från personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och heldygnsvård är också en del av undervisningen.

Under seminarierna arbetar vi i mindre grupper, uppdelade utifrån profession. Seminarierna utgår ifrån ett antal frågeställningar och deltagarna reflekterar utifrån situationer de ställs inför i sitt arbete. Videodemonstrationer, träning av praktiska färdigheter och att dela med sig till varandra av erfarenheter och tankar är en viktig del av undervisningen.

Hemuppgifterna består i att förbereda sig inför seminarierna genom att ta del av kurslitteratur och reflektera över situationer eller företeelser i sitt arbete.

Vid frånvaro krävs att deltagaren gör en ersättningsuppgift som godkänns av kursansvarig för att blir godkänd på kursen.