Utbildning i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Kurserna ges årligen av CPF utveckling & implementering. De är avgiftsfria och kurslitteratur ingår.

Den längre kursen ger dig grunderna för psykiatrisk vård och omvårdnad utifrån ett reflekterande och personcentrerat arbetssätt. Fördjupningskurserna ger dig kunskaper om specifika diagnoser och betydelsen av psykiatrisk omvårdnad kopplat till diagnosen.

Visionen för utbildningen är också till att locka till ökat intresse att vilja lära sig mer och känna yrkesstolthet.

Kursansvarig och kursadministratör från CPF står för planering och administrering samt stöd till kursdeltagarna. Alla kurser innehåller berättelser och reflektioner från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. Medarbetaren bestämmer tillsammans med sin chef i vilken ordning och vilka kurser som önskas gå. Kurserna består av:

Genomförande

Undervisning och lärande sker genom föreläsningar, seminarier och studieuppgifter. Seminarierna sker i mindre grupper där kursdeltagarna arbetar utifrån olika case och frågeställningar. Samtliga deltagare förutsätts att aktivt delta under seminarierna.

Vid eventuella frånvarotillfällen kan ersättningsuppgifter krävas.

Den längre kursen innehåller individuell skriftlig examinationsuppgift.

För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomförda och godkända.