Självvald inläggning vid psykos

Självvald inläggning är en modell som innefattar ett aktivt samarbete mellan öppen- och heldygnsvård.

Patienter med psykosdiagnos erbjuds att skriva ett kontrakt i öppenvården som ger dem möjligheten lägga in sig själva i heldygnsvård när de vill, i upp till fem dygn, utan att detta ifrågasätts av vårdpersonal. Patienten kan komma direkt till avdelningen förutsatt att platsen är ledig och skrivs in och ut av en sjuksköterska med delegation för detta.
Syftet är att patienten ska få ökad delaktighet och kontroll över sin vård genom att själv kunna besluta när hen vill bli inlagd i heldygnsvård. Förväntade resultat är färre vårddygn i både frivillig vård och tvångsvård samt färre tvångsåtgärder. Dessutom är förhoppningen att patienterna ska uppleva en känsla av ökad trygghet, autonomi och möjlighet att kunna ha inflytande över sin vård. Ytterligare en ambition är att personalens tillit till patientens förmåga att påverka sin vård ska stärkas.
På de avdelningar som är anslutna till projektet finns det en sängplats avsatt enbart för patienter med kontrakt.

Bakgrund

Psykospatienter är en patientgrupp som ofta behöver kontakt med vården under en lång tid. De har ofta erfarenhet av tvångsvård vilket lett till en negativ upplevelse av heldygnsvården som har bidragit till att psykospatienter ofta väntar för länge innan de söker vård.

Historiskt sett har beslut om inläggning i psykiatrisk heldygnsvård gjorts av personal inom psykiatrin. I den nya svenska hälso- och sjukvårdslagen står att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. I Norge har en modell för brukarstyrd heldygnsvård, som kallas ”Brukerstyrt inleggelse”, för psykospatienter tillämpats under cirka 10 år och resultaten visar en minskning i antalet vårddagar i både frivillig vård och tvångsvård. Patienterna var också mycket nöjda med vården. Erfarenheterna från Norge visar också att personalens attityd till patienternas förmåga att själva ta ansvar för sin egen vård förändrats sedan man introducerat ”Brukerstyrt inleggelse”.

Inspirerade av Norge beslöt psykiatrin inom Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) att 2014 starta ett projekt med Självvald inläggning för att pröva och utvärdera modellen i svenska förhållanden. Projektet drivs från och med 2016 av Centrum för psykiatriforskning (CPF).

Förutom för psykospatienter finns Självvald inläggning, inom SLSO, även för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende samt för patienter med ätstörningar.