Utveckla verksamheten, frigör tid och öka värdet för patienten

Syftet med modulen Frigör tid till vård (FTV) är att utveckla och förfina metoderna/arbetssätten på enheterna så att säkerhet, kvalitet och vårdupplevelser förbättras för patienterna. 

Vad är verksamhetsutveckling/frigör tid till vård (FTV)?

Modellen FTV bygger på en metodbox som utarbetats i England för verksamhetsutveckling inom psykiatrin. Den innefattar förbättringskunskap innehållande processer, metoder och verktyg med ett tydligt fokus på att vidmakthålla förbättringar.

Frigör tid till vård är en modell för systematiskt förbättringsarbete som genomförs i små steg, men med ett långsiktigt perspektiv. Arbetsmetodiken går ut på att identifiera förbättringsbehov i verksamhetens processer och hjälpa till att förbättra dessa.

Vilket stöd kan CPF erbjuda?

I samarbete med berörda chefer kommer CPF överens om behov av stöd samt tar fram en plan på vad som behöver göras och hur det ska gå till. En grundläggande princip är att arbetet sker nära verksamheten med att stödja och coacha chefer och medarbetare utifrån deras behov. Verksamhetsutvecklaren hjälper till med att hålla i och lära ut hur man leder workshops och möten, hur man arbetar med förbättringskunskap och vilka metoder och verktyg som kan vara användbara. 

I den här modulen varvas teori och praktik gällande förbättringskunskap med tillhörande metoder och verktyg såsom aktivitetskartläggning, processkartläggning, visualiseringstavlor, avvikelserapportering och hantering av avvikelser, prioritering av förbättringsidéer med mera.

Målet är att ge rätt stöd i rätt tid på rätt sätt utifrån verksamhetens- och patientens behov. Vi hjälper till med inventering och introduktion av organisationsupplägg för att säkerställa struktur i förbättringsarbetet. Det gäller till exempel tillsättande av förbättringsledare och förbättringsgrupp samt plan framåt. För medarbetarna ges förutsättningar att förbättra arbetsmiljön och skapa ett lärande i den dagliga verksamheten så att förbättringarna blir hållbara och vården kontinuerligt förbättras.

Verksamhetsutvecklarna på CPF har långvarig erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete.