Braining, träning för hjärnan

Braining är pulshöjande träning som ska minska symtom på depression och ångest samt förbättra livskvalitet och hälsa hos patienter i psykiatrin. Braining ska också minska stress och öka nöjdhet med arbetsmiljö hos personal i den psykiatriska vården.

Fysisk inaktivitet leder till sämre hälsa och kortare livslängd. Personer med allvarlig psykisk sjukdom är ofta fysiskt inaktiva och förskrivs inte sällan mediciner med biverkningar, vilket leder till kortare livslängd. Det finns övertygande evidens för träning som behandling vid ångest och depression, i vissa fall är träning lika effektivt som medicin och psykoterapi. Dock ligger det i sjukdomarnas natur att det är svårt att gå från tanke till handling. För många patienter är det svårt att genomföra fysisk träning på egen hand. Träning har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra stresstolerans bland personalen i psykiatrin.

Gympa tillsammans

Braining riktar sig framförallt till patienter i öppenvård med diagnos inom affektiv sjukdom eller ångestsyndrom, men erbjuds också i vissa fall till patienter i heldygnsvården. Efter psykiatrisk bedömning, skattning av symtom och provtagning avseende kroppslig hälsa erbjuds patienter att delta i pulshöjande träning, personal och patienter tillsammans i klinikens lokaler. Träningen utgörs av enkla pass ledda av psykiatrins personal vilket kombineras med kortare individuella bedömningssamtal. Ett par gånger per termin hålls motiverande informationsföreläsningar för alla patienter på mottagningen.

Braining i hela psykiatrin

Sedan 2017 har Psykiatri Sydväst bjudit in patienter att delta i träningspass ledda av den vanliga personalen på kliniken. Hittills har över 200 patienter deltagit i träningen. I dagsläget bedrivs Braining som ett lokalt projekt på Psykiatri Sydväst. Centrum för psykiatriforskning kommer framöver att erbjuda stöd för implementering av Braining i hela psykiatrin i Region Stockholm. I det ingår att utbilda personal i teori och praktik i att leda enkla träningspass på sin mottagning. Du som arbetar inom psykiatrin i Stockholm är välkommen att höra av dig till braining.slso@sll.se för mer information.