Braining, träning för hjärnan

Braining är en metod där pulshöjande gruppträning används som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin. Syftet är att minska symtom på depression och ångest samt förbättra livskvalitet och kroppslig hälsa hos patienter. Förhoppningen är även att Braining ska minska stress hos personal i den psykiatriska vården och bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Fysisk inaktivitet leder till sämre hälsa och kortare livslängd. Personer med allvarlig psykisk sjukdom är ofta fysiskt inaktiva och förskrivs inte sällan mediciner med metabola biverkningar, vilket leder till kortare livslängd. Det finns dessutom övertygande evidens för att pulshöjande träning fungerar som behandling vid ångest och depression, i vissa fall är träning lika effektivt som medicin och psykoterapi. Träning har dessutom visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra stresstolerans bland personal i psykiatrin. Både patienter och yrkesverksamma i psykiatrin är medvetna om vikten av fysisk aktivitet, men det kan vara svårt att gå från tanke till handling. Braining hjälper patienter att hitta motivation till och komma igång med pulshöjande träning, med stöd från personalen på sin psykiatriska enhet.

Träna tillsammans

Braining riktar sig framförallt till patienter i öppenvården som har symtom på ångest eller depression. Det kan antingen vara patienter som behandlas för affektiv sjukdom (bipolär sjukdom eller depression) eller ångestsyndrom, eller patienter som har andra diagnoser där depressiva symtom eller ångest förekommer som delsymtom, exempelvis personlighetssyndrom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättninng. I vissa fall kan också patienter i heldygnsvården delta i Braining.

Braining inleds med ett bedömnings- och motivationssamtal där det ingår en psykiatrisk bedömning, symtomskattning, somatisk undersökning och provtagning samt målformulering utifrån patientens förutsättningar. Därefter bokar patienten träningspass och deltar i enkla pulshöjande gruppträningspass i klinikens regi. Passen leds av utbildade medarbetare på kliniken, så kallade Brainingledare och Brainingvärdar, och övriga medarbetare uppmanas att delta i mån av tid. I samband med alla gruppträningspass har patienten ett kort individuellt motiverande samtal med Brainingledaren eller Brainingvärden för att stämma av dagsformen. För att motivera nya patienter att börja träna kan enheten bjuda in patienter till en föreläsning och prova-på-pass.

Braining utvidgas i SLSO!

Braining är en klinisk innovation som kommer från de Affektiva enheterna på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. Sedan starten 2017 har Psykiatri Sydväst haft över 500 patienter som deltagit i Brainingpass eller kommit på föreläsningar och Braining ingår nu i klinikens ordinarie behandlingsutbud. Braining fortsätter utvecklas i form av ett projekt i samarbete med CPF med syftet att implementera och utvärdera metoden i vuxenpsykiatrin i Region Stockholm. Med start under våren 2021, kommer vårdenheter erbjudas utbildning och implementeringsstöd för att kunna börja bedriva Braining. Enheten deltar i en utbildningsdag om Braining och kan därefter sätta samman ett eget Brainingteam som planerar och genomför Braining på sin enhet. CPF bidrar med implementeringsstöd i form av material, deltagande i möten, kvalitetssäkring av Braining och fortbildning under en längre tid. Implementeringen och metoden utvärderas som del i ett forskningsprojekt.

Informationsansvarig: Rebecka Broman