Nationella självskadeprojektet

Målet med projektet är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller med allvarliga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom en struktur som bättre tillgodoser dessa personers behov av vård. 

Projektet initierades som en del av den så kallade PRIO-satsningen som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat med. Som en del av denna satsning beslöt regeringen att satsa på att utveckla vården av patienter som skadar sig själva. Bakgrunden var att denna patientgrupp tidigare inte fått ett tillräckligt bra omhändertagande inom psykiatrin, och inte heller hos polisen, socialtjänsten eller elevhälsan.

Detta nationella utvecklingsprojekt engagerar alla landsting i Sverige. Tillsammans samlar vi in, utvecklar och sprider kunskap om självskadebeteende. Till exempel har vi genomfört många utbildningar och vi testar också nya behandlingsmetoder.

Det övergripande målet är att antalet drabbade av självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

Projektet upphör i sin nuvarande form under 2018. Det fortsatta arbetet kring självskadeproblematik kommer att hanteras i de regionala resurscentra för psykisk hälsa som etableras i vart och ett av Sveriges sex sjukvårdsregioner.

BIP ERITA söker deltagare till nytt projekt för behandling av ungdomar med självskadebeteende

BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva. Behandlingen består av två delar, en som vänder sig till ungdomar och en som vänder sig till ungdomars föräldrar. I det långa loppet hoppas vi att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

Eva Klingberg, vid CPF, intervjuas i Smålandsposten

 – De senaste tio åren har kunskapen om självskador ökat kraftigt. Det handlar dels om utbildning, dels om nya terapimetoder som tillkommit, framhåller Eva Klingberg, projektledare för nationella självskadeprojektet. 

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg, ERGT-terapeuterna

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg, vid Nationella Självskadeprojektet, intervjuas i Svenska Dagbladet.