Lektor i psykoterapi och psykologisk behandling

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap - med inriktning mot utbildning och forskning.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylär nivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter. Den kliniska forskningen och utbildningen sker i samarbete med Region Stockholm och med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet. Besök gärna institutionens hemsida för mer information: ki.se/cns

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är en del av Centrum för psykiatriforskning (CPF) och har som uppdrag att genom samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm tillgodose behovet av utbildning inom psykoterapi på olika nivåer. Vi bedriver även forskning och kvalitetssäkring inom psykoterapi. KCP bedriver det 3-åriga Psykoterapeutprogrammet, Basutbildning i Psykoterapi för olika yrkesgrupper samt en rad utbildningar inom området psykoterapi och psykologisk behandling på grundläggande och avancerad, samt specialistutbildning. Utbildningarna ligger inom psykiatrins område och riktade mot hälso- och sjukvården, ofta som uppdragsutbildning.

CPF har cirka 400 anknutna och anställda medarbetare varav drygt 40 har sin placering på KCP. Huvuddelen av medarbetarna på KCP är psykologer och en stor andel av dem är disputerade. Inom CPF finns ett flertal olika forskargrupper som bedriver ledande forskning inom ett flertal av psykiatrins olika och skiftande kunskapsområden.

Ämnesbeskrivning

Psykoterapi och psykologisk behandling är delar av den tillämpade psykologin och psykiatrin som innefattar metoder för och studiet av hur människors liv kan förändras till det bättre. Det är idag ett område som är föremål för omfattande utveckling, forskning och utbildning.

Utbildningar vid KCP utgår från en evidensbaserad syn på psykoterapi, avseende såväl innehåll som utveckling, för att studenterna där ska få med sig en uppdaterad kunskap som väl tillgodoser de behov man möter inom dagens hälso- och sjukvård. En stark förankring i forskning och utvärdering är kännetecknande för hållningen till psykoterapi och psykologisk behandling vid KCP.

Din roll

Som lektor kommer du att ansvara för kurser på grund- och avancerad nivå inom ramen för de vid KCP förekommande utbildningarna. Du förväntas även söka medel för forskning och bedriva forskning inom psykiatri med inriktning mot psykoterapi och psykologisk behandling samt närliggande områden avseende psykiatriska frågeställningar som bidrar till att göra människor aktuella för sådan behandling inom ramen för hälso- och sjukvård. Lektorn kommer även att vara verksam inom forskarutbildning vid CPF samt utveckla och bygga upp och kurser på forskarutbildningsnivå riktade mot psykiatri och närliggande områden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet).

Den sökande ska ha dokumenterad och omfattande forsknings- och undervisningserfarenhet inom området psykoterapi och psykologisk behandling.

Då positionen innefattar ansvar för att leda, driva och utveckla utbildning vid KCP:s förekommande utbildningar ska den sökande förutom en omfattande och väl dokumenterad undervisningserfarenhet även ha erfarenhet av utvecklingsarbete samt att driva utbildningsfrågor inom området på en organisatorisk nivå. För arbetet som lektor krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket. Eftersom undervisningen främst bedrivs på svenska krävs även goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning och för denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • Psykologlegitimation eller motsvarande klinisk utbildning.
  • God vetenskaplig aktivitet med särskilt beaktande av de senaste fem åren.
  • Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  • Erfarenhet av individuell handledning av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, doktorander och postdoktorer.
  • Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och med dokumenterad hög kvalitet.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • Forskningsansvar som handledare för doktorand, master studenter och/eller postdocs.
  • Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  • Egna forskningsanslag som erhållits i konkurrens med den sökande som huvudman.
  • Dokumenterad erfarenhet av ledarskap för forskargrupp/forskningsenhet/projekt.
  • Erfarenhet av positioner i ledande befattningar i styrelser, råd, kommittéer och andra motsvarande akademiska och/eller kliniska fora.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering:
Liljeholmen
 - Kompetenscentrum för psykoterapi
Solna 
– Institutionen för klinisk neurovetenskap

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Klicka här för att läsa mer och komma till Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!