Omvårdnad av suicidnära personer 4,5 hp

 • 2022-03-14

 • 9 - 16

 • Kursen ges digitalt

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse. Du kommer även ha kunskap och färdigheter i metoder att uppmärksamma suicidrisk och därmed kunna arbeta suicidpreventivt utifrån psykiatrisk omvårdnad.

Utifrån rådande pandemiläge har kursledningen beslutat att ge kursen helt digitalt via Zoom

Kursmål 

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna  

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer 
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd 
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid  
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området 
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser  
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd  
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer. 
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd  
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.  

Kursupplägg

Kursen är delvis webbaserad och ges via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre schemalagda fysiska kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner.
Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Tid och plats

Datum våren 2022: 14 mars, 1 april och 22 april.

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6.

Sista anmälningsdatum är 2022-02-11

Centrum för psykiatriforskning, Sjuksköterska, VT22, Klassrum