Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp

  • 2021-09-08

  • 9 - 16

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Om kursen 

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka klientens egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar det klientprat som talar för en förändring samt försöker minska det klientprat som talar emot en förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är också grunden för metoden.

Kursen upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via Zoom, båda dessa moment baseras på olika MIsamtal som du spelar in under kursens gång

Lärare

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MItränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursen mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet i att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
  • utforma en förändringsplan

Tid och plats

Kursstart 8–9 september 2021: Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. För mer information se schema.

Sista ansökningsdag 2021-06-30

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, Termin, HT21, Kursformat, Distans