EARL

 • 2022-10-20

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Kursinformation

EARL är ett beslutsstöd som täcker in kända riskfaktorer för antisocial utveckling, individuella, sociala och familjerelaterade, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt normbrytande beteende. En korrekt genomförd skattning med EARL innebär en strukturerad bedömning av barns risk för att utveckla ett antisocialt beteende och utgör ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra en sådan utveckling. EARL kan användas av tillräckligt utbildad personal såsom socionomer, psykologer och läkare inom t.ex socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar av barn som uppvisar ett allvarligt utagerande beteende.

 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande.
 • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet EARL (Early Assessment Risk List, V3).
 • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
 • Genomgång av behandlingsinsatser och riskhanteringsstrategier.
 • Praktiska skattningsövningar med EARL utifrån fiktiva och verkliga ärenden.
 • Bedömning av egna aktuella ärenden enligt EARL samt återkoppling på detta.
 • Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella riskbedömningar.

Syfte

Deltagarna skall efter avslutad utbildning

 • ha utvecklat en förståelse för riskfaktorer kopplade till normbrytande beteende hos barn.
 • ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt antisocial utveckling.

Målgrupp

Socionomer, psykologer, läkare och andra professionella som utreder, bedömer och/eller behandlar barn med utagerande beteendeproblem.

Kursdagar och plats

20-21oktober 9-16
22 november 9-16
12 januari 9-12

Datum för halvdag booster kommer att annonseras vid kursstart.  

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 plan 6
OBS, 12 JANUARI ges digitalt via zoom

Krav för deltagande i utbildningen  

Varje deltagare ska ha ett aktuellt barnärende utifrån normbrytande beteende till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån EARL.

 

Läs mer om kursen på SAVRY/EARL nätverket www.savry.se

Denna kurs är full och anmälan stängd i förtid.

Om du vill stå på reservlistan kontakta utbildningsadministratören Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlingsterapeut, Psykolog, Socionom, Läkare, Klassrum, HT22