Beroendekliniker

Inom forskningsområdet Beroendetillstånd arbetar vi med målet att utveckla effektiva metoder för att behandla beroende av alkohol, amfetamin, opioider och andra droger.

Våra forskargrupper använder sig av såväl laboratoriestudier, som av kliniska prövningar och registerstudier. Målet är att förstå mer om vilka insatser som är hjälpsamma för att komma tillrätta med beroendeproblemen och dess negativa effekter. En stor utmaning för forskningen inom området är också att utveckla metoder att nå fler personer som har behov av hjälp.

Laboratoriestudier på människor kan exempelvis innebära hjärnavbildning, experimentella metoder för att studera effekter av behandling på kliniskt relevanta fenomen som alkohol- eller amfetaminsug.

Forskarna på klinikerna Magnus Huss-mottagningen och på  Riddargatan 1, där bland andra professor Sven Andréasson är verksam,  bedriver kliniska studier tillsammans med patienter. Studier pågår även på Mini-Maria och Maria Ungdom. Kliniska studier kan innebära studier av nya psykologiska eller farmakologiska behandlingsmetoder. Det kan också innebära att studera nya administrationssätt för behandling, exempelvis i form av självhjälp eller internetbaserad behandling, men också implementering av nya metoder att hantera alkoholproblem. En viktig del inom forskningsområdet avser forskning kring riskgrupper såsom personer med någon form av psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet samt anhöriga till personer med beroendeproblem. 

Vi undervisar också cirka 300 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. 

Forskning om spelproblem

Forskningen handlar bland annat om hur vi kan behandla spelproblem genom att involvera anhöriga, självhjälpsprogram via nätet, spelvanor och spelproblem bland elitidrottare och idrottsledare, hur spelare upplever spelsug, hur man mäter spelförluster och att ta fram skattningsformulär för spelproblem.

Vi har nära samarbeten med behandlingsmottagningar inom Beroendecentrum Stockholm, organisationer, nätverk och föreningar som arbetar mot spelproblem, men även med andra universitet och myndigheter. Vi delar även lokaler och har ett nära samarbete med Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Vi genomför flera utbildningar och föreläsningar om spelproblem. Vi arrangerar årligen utbildning i att behandla spelproblem och vi anordnar även nätverksträffar för spelberoendebehandlare i våra lokaler på Norra stationsgatan i Stockholm. I mån av tid genomför vi även föreläsningar och utbildningar i andra delar av landet

På bloggen spelforskning.se  och twitterkontot skriver vi om aktuell forskning kring spel och spelproblem.