Forskning på KÄTS

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. Detta gör vi genom att aktivt söka och sprida ny kunskap om ätstörningar, bland annat genom utbildningar till personal, patienter och anhöriga. Vi arbetar även med utveckling av nya behandlingsmetoder.

KÄTS forskar om ätstörningar. Vi gör bland annat behandlingsforskning, diagnostikforskning, biologiskt orienterad forskning och studier om samsjuklighet och psykologiska faktorer vid ätstörningar. Vi har flera nationella och internationella samarbeten och ett rikt nätverk över hela landet, vilket är viktigt när vi forskar inom ett så begränsat område som ätstörningar. Vi har flera doktorander och handleder många uppsatser (t.ex. psykologexamens- och psykoterapeutuppsatser). 

En av våra viktigaste forskningsresurser är vår stora kliniska databas Stepwise (som är integrerad med kvalitetsregistret Riksät), som KÄTS har utvecklat och driver och som innehåller data från ett mycket stort antal behandlingsepisoder vid ätstörningsspecialiserade enheter runtom i landet. Externa forskare har möjlighet att ansöka lom att använda data förforskning, efter samråd med oss och godkänd etikansökan. KÄTS organiserar också tillsammans med Riksät och Svenska ätstörningssällskapet (SEDS) ett nationellt forskarsymposium en gång om året, med en särskild dag som ägnas åt Sveriges nuvarande och blivande doktorander inom området.