Social- och rättspsykiatri

Vår forskning syftar till att undersöka våld utifrån ett folkhälsoperspektiv. Våld, trauma, fysisk och psykisk ohälsa kan vara sammanlänkade mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer.

Några av forskningsområden är neuroprogrammet, riskprogrammet och behandlings- och innovationsprogrammet. Målet med dessa program är att generera samhällsnyttig kunskap om kontextspecifika risk- och skyddsfaktorer för våldsamt beteende.

  • Neuroprogrammet innefattar biologiska studier på emotionell aktivitet och reaktivitet med särskild tonvikt på brist på empati, avvikande beteende, aggression och våld. Inom detta program pågår studier både inom kriminalvården och den rättspsykiatriska vården. Ett av projekten syftar till att bättre förstå vad som gör att vissa personer med psykossjukdomar begår våldshandlingar. Vi tittar brett på genetiska faktorer, livserfarenheter och symtombild samt undersöker hjärnans funktion med datoriserade tester och vi hjärnavbildningstekniker. Miljöns påverkan på arvsmassan ingår även i studien.
  • I riskprogrammet har olika riskbedömningsinstrument validerats bland klienter inom allmän- och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdskontext. Inom detta område studeras även mindre förekommande brottskategorier såsom sexualmord, styckmord, seriemord och dödligt våld mot barn i syfte att förbättra rättsväsendets utredningar och omhändertagande av gärningsmän.
  • Behandlings- och innovationsprogrammet syftar till att utveckla interaktiva datorbaserade behandlingsmodeller för riskbedömningar av avvikande beteende, behandling av lagöverträdare samt utbildning av personal inom rättspsykiatri och kriminalvård. Andra återfallsförebyggande insatser utvärderas också.
  • Ett annat programområde avser risk- och skyddsfaktorer för suicidalt beteende.
  • Omvårdnad av patienter med riskbeteenden inom rättspsykiatrisk slutenvård är ytterligare ett fokusområde.
  • Ett ytterligare forskningsområde är dödligt och icke-dödligt partnervåld, med fokus på våldsutövare. Forskningen bygger dels på omfattande databaser och på kvalitativa intervjustudier.
  • Samhällsfarlig utveckling är ett programområde som avser bland annat grovt skjutvapenvåld och kriminell organisering.

Professor Marianne Kristiansson är forskargruppsledare och i forskargruppen ingår 22 medarbetare.