Medicinsk vetenskap (METIS)

Den explosionsartade kunskapsutvecklingen inom den moderna psykiatrin medför stora förändringar i hur vi diagnosticerar och behandlar våra patienter. Kursen tillhör fördjupningsblocket i specialisttjänstgöringen inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att öka din förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Kursen är också förberedande inför eget vetenskapligt arbete. Kursen ger ökade färdigheter i att kritiskt tolka, jämföra och värdera kvalitet och relevans av vetenskapliga studier. Kursen ger även ökad förståelse för hur olika forskningsmetoder och –strategier kan användas samt styrkor och svagheter hos dem. Efter kursavslut förväntas du även ha större insikt i vetenskapligt skrivande och praktiskt kunskapsinhämtande för att sammanställa vetenskaplig kunskap. Se länk för mer info.