SAVRY, HT21

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med eller utan samtidigt missbruk.

  • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande.
  • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002)
  • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
  • Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett verkligt ärende.
  • Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling på detta.
  • Formulerande och kommunicerande av egna strukturerade professionella riskbedömningar

 

Syfte

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga.

 

Målgrupp

Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.

 

Krav för deltagande i utbildningen

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.