Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Programbeskrivning

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, problembaserat lärande och seminarier delvis i webbaserad lärmiljö. De kliniska momenten ges som verksamhetsförlagd utbildning där studenterna under utbildningstiden genomför kliniska placeringar på olika vårdenheter. Dessa fördelas så att studenterna ska få en så bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete som möjligt. De teoretiska och kliniska delarna av programmet är integrerade och syftar gemensamt till att både ge en progression och en ökad specialisering i att kunna bedöma och behandla alltmer komplexa sjukdomstillstånd. Utbildningen innehåller ett examensarbete omfattande 15 hp. Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer.

Undervisningsspråk: Svenska, vissa moment kan komma att ges på engelska.

År 1

Psykoterapeutprogrammets första år omfattar undervisning i de teorier som utgör grunden för kognitiv beteendeterapi vid ångest- och depressionstillstånd.

Fokus ligger på inlärningsteori, informationsteori och neurovetenskap, samt socialpsykologi. Tillämpning av kognitiv beteendeterapeutiska metoder sker i verkstäder, handledning och i den verksamhetsförlagda utbildningen inom allmänpsykiatrisk öppenvård.

År 2

Det andra året på programmet fördjupar kunskaperna från det första året genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetsstörningar, samt tvångssyndrom. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom beroendevård eller ätstörningsvård.

År 3

Det tredje året bygger vidare på de föregående åren genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykoser, neuropsykiatriska störningar och kognitiva funktionsnedsättningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom psykosvård, affektiv vård, eller rehabilitering.

Efter studierna

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och medicine magisterexamen. Efter examen kan psykoterapeuten ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar särskilt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård. Genom ett nära samarbete med Stockholms läns landsting sker en kontinuerlig bevakning att utbildningen innebär anställningsbarhet inom landstingets psykiatriska vårdenheter.

Behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller

läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller socionomexamen, eller annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.

För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska även ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.